Kandydaci na oficerów będą się mogli kształcić w centrach szkolenia, ponadto zostanie określony tryb przenoszenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej (na ich wniosek) do innej uczelni wojskowej. Takie m.in. rozwiązania ma wprowadzić nowe rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia. Projekt został właśnie opublikowany.

Do wydania takich przepisów obliguje MON art. 102 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.). Resort chce odejść od zasady, że kandydaci na oficerów są kształceni wyłącznie w uczelniach wojskowych. Takie kompetencje zyskają również centra szkolenia. Rekrutacja m.in. do uczelni wojskowych na studia stacjonarne ma być mniej zbiurokratyzowana. Kandydaci nie będą już musieli przesyłać w tej sprawie wniosków do odpowiedniej komórki resortu ds. kadr.

Przeprowadzanie przez komisję rekrutacyjną w szkołach podoficerskich sprawdzianu znajomości języka angielskiego ma być fakultatywne. Będzie służyło do wyselekcjonowania najlepszych kandydatów na stanowiska, gdzie są wymagane takie kompetencje (po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu na podoficera). W zależności od potrzeb zostanie wprowadzona możliwość przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacji zawodowych w ramach rekrutacji w uczelni wojskowej czy szkole podoficerskiej (np. w zakresie sztuki muzycznej – dyscypliny dyrygentury).

MON określił też tryb przeniesienia kandydata pełniącego dobrowolną służbę wojskową do innej uczelni wojskowej. Będzie się to odbywało na wniosek kandydata, przy uwzględnieniu potrzeb sił zbrojnych i za porozumieniem zainteresowanych rektorów-komendantów. Potrzebna będzie również zgoda kierownika komórki do spraw kadr ministerstwa. Nowe rozporządzenie doprecyzowuje ponadto kwestie związane z udzielaniem kandydatom urlopów wypoczynkowych, a także okolicznościowych. Nowe przepisy określają też dotychczas nieuregulowaną kwestię mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów podchorążych, którzy zdali egzamin, ale nie złożyli wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej. „W takim przypadku to rektor-komendant uczelni wojskowej mianuje na pierwszy stopień w korpusie podoficerów przed zakończeniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” – wskazuje MON.

W ocenie skutków regulacji resort wskazuje, że proponowane zmiany zostały ustalone na podstawie analizy przeprowadzonej po roku obowiązywania dotychczasowego rozporządzenia regulującego te kwestie. ©℗