Senat odrzucił w czwartek nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Ma ona wprowadzić zmiany w zakresie prowadzenia w szkołach i przedszkolach zajęć przez organizacje i stowarzyszenia, w tym zabronić prowadzenia ich przez organizacje, które promują "zagadnienia związane z seksualizacją dzieci".

Za odrzuceniem nowelizacji ustawy głosowało 51 senatorów, 38 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, której projekt był inicjatywą obywatelską "Chrońmy dzieci" ma wprowadzić zmiany w zakresie prowadzenia działalności w szkole i placówce przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, że zmiany te "mają na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie skutecznego sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanych do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje".

Zgodnie z nowelizacją organizacje i stowarzyszenia, które będą chciały podjąć działalności w szkole lub placówce oświatowej, będą zobowiązane do przekazania dyrektorowi tej szkoły lub placówki informacji zawierającej w szczególności: opis dotychczasowej działalności; cele i treści, które mają być realizowane w szkole lub placówce w ramach prowadzonej działalności; opis materiałów wykorzystywanych do realizacji tych celów i treści.

Zgodnie z nowelą, dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie po otrzymaniu informacji będzie zwracał się do rady szkoły lub placówki oraz do rady rodziców o wyrażenie opinii. Jednocześnie będzie musiał poinformować organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanej informacji. Obowiązek przekazania informacji nie będzie wymagany w przypadku zajęć organizowanych i prowadzonych: w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; w ramach zadań realizowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom; przez organizację harcerską objętą honorowym protektoratem Prezydenta RP; przez Polski Czerwony Krzyż.

Udział w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenie lub organizację będzie wymagał pisemnej zgody rodziców ucznia, a w przypadku ucznia pełnoletniego - jego samego.

Niezależnie od tego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, szkole podstawowej oraz szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zabronione będzie prowadzenie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, które promują "zagadnienia związane z seksualizacją dzieci".

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe powinna teraz wrócić do Sejmu.

W ubiegłym tygodniu Sejm dokończył przerwane w połowie sierpnia posiedzenie. Był to - zgodnie z harmonogramem prac izby - ostatni zaplanowany dzień obrad Sejmu IX kadencji, chociaż marszałek izby zawsze ma prawo zwołać nadzwyczajne posiedzenie.

W przypadku ustaw i projektów ustaw, które nie przeszły całej ścieżki legislacyjnej, a są inicjatywą obywatelską, nie obowiązuje zasada dyskontynuacji wraz z zakończeniem kadencji parlamentu. Oznacza to, że projekt "Chrońmy dzieci" będzie przedmiotem prac parlamentu, który zostanie wyłoniony w październikowych wyborach. W nowowybranym parlamencie procedowanie obywatelskiego projektu rozpocznie się od początku. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ sdd/