Od 1 do 31 sierpnia br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne sprzedane podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne, mogą składać wnioski o rekompensaty z tego tytułu - przypomniało w poniedziałek ministerstwo rolnictwa.

Jak sprecyzował resort w komunikacie, wnioski należy składać w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

"Wypłata rekompensat będzie dokonywana ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa, a o odzyskanie środków od przedsiębiorców, którzy nie zapłacili rolnikom, występować będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa" – zaznaczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, cytowany w komunikacie.

Rekompensata przyznawana jest na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku oraz zdobytej przez KOWR informacji od podmiotu niewypłacalnego, potwierdzającej istnienie wierzytelności. Decyzje o przyznaniu rekompensat mają zapadać od 15 do 30 września br.

Wysokość rekompensaty zostanie ustalona w oparciu o ustaloną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie wnioskowanych kwot wierzytelności oraz wysokości środków przeznaczonych do wypłaty na ten cel w roku 2023. Rekompensacie podlegają tylko wierzytelności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR w kwotach netto. Wypłata będzie dokonywana ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa, którego rachunek w 2023 r. zostanie zasilony środkami budżetu państwa w kwocie 50 mln zł.

Jak podkreśliło ministerstwo, podmiotem niewypłacalnym jest podmiot prowadzący skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych wobec którego ogłoszono upadłość, oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości, umorzono postępowanie upadłościowe, otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności, ewentualnie podmiot będący osobą fizyczną został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.(PAP)

wkr/ mk/