Sejm znowelizował ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, która zakłada wzmocnienie niezależności prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz skuteczniejsze egzekwowanie kar. Za nowelizacją głosowało 273 posłów, przeciw było 161, a wstrzymało się 16.

Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie zwiększenia skuteczności egzekwowania unijnych reguł konkurencji na rynku wewnętrznym przez krajowe organy do spraw konkurencji.

Nowela zakłada wprowadzenie kadencyjności prezesa UOKiK. Zgodnie z nowelą, będzie on powoływany przez prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Ta sama osoba nie może być prezesem Urzędu dłużej niż przez dwie kadencje. Zgodnie z nowelą ma pełnić swoją funkcję do czasu powołania następcy.

Nowela zakazuje łączenia funkcji prezesa z inną działalnością za wyjątkiem działalności naukowej i badawczej. Będzie miał obowiązek przedstawienia premierowi dorocznego sprawozdania z działalności Urzędu.

Prezes UOKiK będzie mógł być odwołany z funkcji jedynie w ściśle określonych przypadkach, wymienionych w ustawie.

Nowela wprowadza także m.in. nowe przepisy dotyczące zadań prezesa UOKiK. Będzie on miał możliwość m.in. nałożenia okresowej kary pieniężnej na przedsiębiorców, którzy nie wykonują nałożonych na nich obowiązków oraz pozyskiwania informacji od osób fizycznych.

Doprecyzowany został przepis dotyczący nakładania kar na związki przedsiębiorców. Chodzi m.in. o wprowadzenie szczegółowych regulacji obliczania obrotu związku przedsiębiorców oraz jego poszczególnych członków na potrzeby nakładania kary pieniężnej oraz umożliwienie egzekwowania kary w przypadku niewypłacalności takiego związku.

Zmianie ulegnie także sposób ustalania kary nakładanej za naruszenia, do których doszło w trakcie bądź w związku z kontrolą oraz wynikłe z niezastosowania się do decyzji prezesa UOKiK (zastąpienie maksymalnego pułapu kary określonego kwotowo, pułapem określonym jako procent obrotu). Kara pieniężna za te naruszenia ma być nie większa niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Nowe rozwiązania zakładają, że w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania niedozwolonych porozumień lub nadużywania pozycji dominującej, naruszenia dopuszcza się również przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę.

Wzmocniona ma zostać skuteczność działania programów łagodzenia kar, co może zachęcić potencjalnych wnioskodawców do informowania organów ochrony konkurencji o tajnych, niedozwolonych porozumieniach ograniczających konkurencję.

Wprowadzone mają zostać nowe przepisy dotyczące uzasadnienia zarzutów przez UOKiK. Po zmianie, uzasadnienie zarzutów będzie wydawane na etapie wszczęcia postępowania. Obowiązek ten będzie dotyczyć postępowań:

- antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję;

- w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

- w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;

- w sprawach nakładania kar pieniężnych.

Doprecyzowano także zasady współpracy UOKiK i policji podczas kontroli oraz przeszukania.

(ISBnews)