Senat, który w środę po godz. 11 rozpoczął dwudniowe obrady, zajmie się nowelą Kodeksu pracy dotyczącą m.in., urlopów i czasu pracy, w tym urlopu rodzicielskiego. Senatorowie zajmą się także ustawą o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie.

Nowelizacja Kodeksu pracy dotyczy m.in. urlopów i czasu pracy, w tym urlopu rodzicielskiego. Pracownice i pracownicy będą mieli do niego indywidualne prawo. Uniezależnione zostanie prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego – od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

Wprowadzona zostanie, w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego, nieprzenoszalna część tego urlopu, w wymiarze do 9 tygodni, dla każdego z rodziców. Wprowadzony zostanie 70 proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

Według noweli pracownik będzie mógł skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Urlop będzie możliwy do wykorzystania, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas tego urlopu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Wprowadzona zostanie także możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy "z powodu działania siły wyższej". Zwolnienie będzie możliwe do wykorzystania w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, która zakłada powoływanie rad seniorów nie tylko na poziomie gminnym, ale także na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Regulacja jest inicjatywą poselską dwóch klubów - Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Projekt KO wpłynął do Sejmu 22 stycznia 2020 r., a propozycja PiS - 14 listopada 2022 r.

W porządku obrad jest także ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, albo mienia. Zgodnie z ustawą, wdowom i wdowcom po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach świadczenie będzie wypłacane co miesiąc do końca życia. Będzie to kwota równa przeciętnego uposażenia w danej formacji. Przykładowo w przypadku Policji to ponad 7 tysięcy zł.

50 proc. uposażenia otrzymywać będą dzieci poległego funkcjonariusza. Świadczenie przysługiwać im będzie do 18. roku życia, a jeśli będą się dalej uczyć - do 24. lub 25. roku życia. Jeśli jako niepełnoletnie stały się całkowicie niezdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji, świadczenie będzie przysługiwać im bez względu na wiek. Dzieci bez obojga rodziców, tj. sieroty zupełne, otrzymywać będą 100 proc. średniego uposażenia.

Świadczenie będzie też przysługiwało rodzicom poległych. Od przejścia na emeryturę dożywotnio otrzymywać będą 50 proc. średniego uposażenia w formacji, w której służyło ich dziecko. Świadczenie nie będzie wypłacane łącznie z np. rentą rodzinną. Osoba uprawniona będzie mogła wybrać rozwiązanie, które jest dla niej korzystniejsze. Nie będzie też wypłacane łącznie z emeryturą, chyba, że dotyczyć to będzie rodziców poległego funkcjonariusza. Oni otrzymywać będą zarówno świadczenie, jak i emeryturę. Regulacja przyznaje prawo do świadczenia członkom rodzin także tych mundurowych, którzy zginęli przed wejściem w życie ustawy.

Senatorowie będą też debatować nad nowelą ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Ustawa - w intencji jej autorów - ma poprawić skuteczność wdrażania dostępności cyfrowej na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych.

Podmioty publiczne będą miały teraz obowiązek "przyjaznego" udostępniania także tych informacji, które umieszczają na nienależących do niego e-stronach i w aplikacjach mobilnych. Doprecyzowano także wymagania dotyczące dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych.

Ponadto Senat zajmie się nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w której znalazły się zapisy umożliwiające piekarniom i cukierniom zakup gazu po obniżonej cenie, wynoszącej 200,17 zł za MWh. W uchwalonej przez Sejm ustawie zapisano także stosowanie odwróconego obciążenie podatkiem VAT gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Odwrócone obciążenie VAT-em w tych branżach będzie stosowanej od 1 kwietnia 2023 r. do dnia 28 lutego 2025 r.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma na celu usprawnienie działań dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności oraz wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiają przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT, rozliczanym w procedurach szczególnych. Chodzi zwłaszcza o sytuację, kiedy miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika, poddawanego procedurze egzekucyjnej, jest inne państwo niż Polska.

W porządku obrad jest również, jak poinformował przed posiedzeniem marszałek Tomasz Grodzki, senacka inicjatywa ustawodawcza, umożliwiająca rozliczanie samochodów służbowych, które nie mają napędu spalinowego. "To podążanie z duchem czasu, bo coraz więcej osób ma takie auta i jest zrozumiałe, że taka nowelizacja powinna mieć miejsce" - powiedział Grodzki.

Senat rozpatrzy także ustawę o ratyfikacji Umowy między RP a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o współpracy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Abu Dhabi w 2022 r. Senatorowie wysłuchają też informacji o udziale RP w pracach UE w okresie lipiec-grudzień 2022 r. (przewodnictwo Czech w Radzie Unii Europejskiej).

Marszałek Senatu poinformował, że o godz. 12.30 będzie ogłoszona przerwa w obradach na otwarcie wystawy poświęconej twórczości dzieci chorych na nowotwory. (PAP)

pś/ par/