Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął posiedzenie; zajmie się przepisami dot. waloryzacji rent i emerytur oraz zagwarantowania minimalnej podwyżki w kwocie 250 zł. Izba planuje też rozpatrzenie ewentualnych poprawek Senatu do ustaw: o maksymalnych cenach energii oraz o sprzedaży węgla przez samorządy.

Posłowie mają rozpocząć prace od przeprowadzenia drugiego czytania rządowego projektu noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Projekt ten wzbudził protesty środowisk rolniczych, przede wszystkim producentów rzepaku.

Projekt zakłada zmiany m.in. w kwestii realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Krajowi producenci ciekłych paliw transportowych oraz importerzy tych paliw mieliby obowiązek do realizacji NCW poprzez zapewnienie minimalnego udziału biokomponentów w paliwach: benzynie silnikowej i oleju napędowym. W pierwotnym projekcie zaproponowano, by minimalny poziom realizacji NCW, uprawniający do skorzystania z mechanizmu opłaty zastępczej, został określony na poziomie 60 proc. Ostatecznie po pracach w komisji podniesiono ten współczynnik do 75 proc. Kontrowersje wywołał także inny przepis projektu, który pozwalałby odejść od kar na przedsiębiorców za brak realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2022 r.

Sejm ma także kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Jak wyjaśniał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk, projekt ma na celu uproszczenie lub uzupełnienie niektórych procedur m.in. w zakresie pozwolenia lokalizacyjnego dla sztucznych wysp, konstrukcji, urządzeń oraz kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich. Projekt – jak wskazano w uzasadnieniu – wprowadza m.in. zasadę, że "wnioski i pisma w postępowaniach, dotyczących przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę oraz w postępowaniu rozstrzygającym (…) składa się i doręcza elektronicznie".

Sejm będzie też pracował nad rządowym projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Projektowana ustawa zawiera przepisy regulujące wykonywanie zawodu ratownika medycznego, w tym m.in. wymagane uprawnienia kwalifikacyjne, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego, zasady wykonywania tego zawodu, organizacji kształcenia przed i podyplomowego oraz ponoszenia odpowiedzialności zawodowej, jak również utworzenia samorządu ratowników medycznych.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji zakłada, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł.

Podwyższone zostaną najniższe świadczenia odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową, kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 125 zł.

W porządku obrad znalazł się też obszerny projekt reformujący Kodeks postępowania cywilnego. Przygotowane przez resort sprawiedliwości przepisy zmniejszają obciążenia sądów oraz wprowadzają postępowania z udziałem konsumentów. Według autorów proponowane rozwiązania mają przyspieszyć i uprościć postępowania cywilne, szczególnie postępowania uproszczone oraz sprawy gospodarcze.

W projekcie przewidziano m.in., że sądy okręgowe zostaną odciążone od nadmiaru spraw poprzez podniesienie wartości przedmiotu sporu z 75 tys. zł do 100 tys. zł. Sprawami, w których wartość przedmiot sporu będzie niższa niż 100 tys. zł, zajmą się działające w danym okręgu sądowym, sądy rejonowe.

W czwartek posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu noweli Prawa o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Projektowana nowelizacja przyznaje notariuszom m.in. uprawnienie do dokonywania niektórych wpisów w księgach wieczystych.

Sejm ma również pracować nad projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Projekt - jak informuje KPRM - ma poprawić bezpieczeństwo żeglugi, zwiększyć efektywność działań administracji morskiej oraz usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony żeglugi i portów. Chodzi także o umożliwienie budowy portu do obsługi morskich farm wiatrowych przez administrację morską.

W piątek wieczorem Sejm ma także głosować nad ewentualnymi poprawkami Senatu do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Obiema tymi ustawami Senat ma się zająć na rozpoczynającym się również w środę posiedzeniu. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/