Posłowie przyjęli poprawki, regulujące kwestię ponownego wpisu obywateli Ukrainy do rejestru PESEL

Za nowelizacją głosowało 439 posłów, 11 było przeciw nikt się nie wstrzymał od głosu.

Najważniejsze rozwiązania, proponowane w noweli:

Reklama

- wprowadzenie rozwiązań, służących zapewnieniu przez samorządy opieki nad dziećmi uchodźców;

- doprecyzowane przepisów pozwalających na unikanie przypadków ubiegania się i pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski;

Reklama

- umożliwienie organizacji szkoleń językowych dla uchodźców przez powiatowe urzędy pracy;

- wprowadzenie ułatwień dot. organizowania nauki osób przybyłych z Ukrainy (wsparcie dot. dodatkowej nauki języka polskiego dla osób będących oraz niebędących obywatelami polskimi, które kształciły się za granicą).

- uzyskanie przez wojewodów dostępu do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.

- wyłączenie z możliwości objęcia regulacjami ustawy obok obywateli polskich także obywateli państw Unii Europejskiej.

- uproszczenie procedur związanych z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne.

- umożliwienie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przyjmowanie w formie darowizny, przechowywanie i wydawanie oraz wywóz na terytorium Ukrainy, obok produktów leczniczych, także wyrobów medycznych.

- umożliwienie odpowiedniego standardu ochrony obywateli Ukrainy, związanego z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce (umożliwienie inspektorom pracy prowadzenia skutecznych działań kontrolnych w tym zakresie).

- umożliwienie przekierowania w 2022 r. wolnych środków z Funduszu Zapasów Interwencyjnych oraz Funduszu Rozwoju Dróg na zakup surowców energetycznych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne.