Nowelę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw ustanawiającą medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowelizacja przewiduje też wpisanie do katalogu zadań prezesa Głównego Urzędu Miar prowadzenie badań naukowych.

Z piątkowego komunikatu kancelarii wynika, że prezydent podpisał ustawę w czwartek. Zgodnie z ustawą, minister edukacji i nauki będzie mógł nadać medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" (łac. mądrość i prawda) za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Medal będzie mógł być nadany osobie fizycznej, w tym osobie niemającej obywatelstwa polskiego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Będzie miał trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. Jak podano w uzasadnieniu do nowelizacji, w 2022 r. na opracowanie projektu medalu oraz wykonanie i dostawę 1750 sztuk, legitymacji i etui, zaplanowano 400 tys. zł.

Medal będzie posiadał trzy stopnie – Złoty, Srebrny i Brązowy. Umożliwi to uhonorowanie kandydata do odznaczenia medalem odpowiednio do jego zasług lub osiągnięć - wynika z przepisów.

Nowelizacja przewiduje także wpisanie do katalogu podstawowych zadań prezesa Głównego Urzędu Miar prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Prezes GUM będzie mógł występować jako wnioskodawca (także w konsorcjum z innymi podmiotami) w konkursach na realizację projektów badawczych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ustawie zaproponowano również m.in. zapisy, zgodnie z którymi uchwały podjęte przez Krajową Komisję Etyczną ds. Doświadczeń na Zwierzętach i lokalne komisje etyczne ds. doświadczeń na zwierzętach we wszystkich rozpatrywanych przez te organy sprawach, w tym w sprawach zgód na przeprowadzanie doświadczeń i w sprawach dotyczących odmowy udostępnienia informacji publicznej, powinni podpisywać ich przewodniczący, a w razie ich nieobecności – wiceprzewodniczący tych komisji.

W ustawie znalazły się także zapisy o trybie wznowienia postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, jak również wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora.

Wprowadzono też zapisy dotyczące oceny efektów działania Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). Projekt przewiduje powierzenie oceny raportu końcowego i sprawozdania finansowego KNOW zespołowi doradczemu powołanemu przez szefa MEiN.

Przewidziano też przedłużenie okresu realizacji umów zawartych w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Pieniądze w ramach tego programu będą mogły być przekazywane do 31 grudnia 2023 r.

Nowelizację przygotowała grupa posłów PiS. Wprowadza ona zmiany w sześciu ustawach, w tym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które wejdą w życie 1 października 2022 r.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski