Projekt nowelizacji ustawy dotyczącej programu 500 plus, zgodnie z którym wypłata świadczenia będzie odbywać się jedynie w formie bezgotówkowej, projekt noweli ustawy o odpadach i projekt ustawy wprowadzający e-faktury - to niektóre z projektów, którymi zajmie się rząd na wtorkowym posiedzeniu.

Obecnie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dopuszcza możliwość składania wniosków o świadczenie 500 plus w różnych formach, m.in. w papierowej, a wypłata świadczenia może następować w formie przekazu pocztowego, wypłaty gotówkowej lub przekazu bankowego.

Zgodnie z projektem cały program "Rodzina 500 plus" będzie obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto wnioski będą mogły być składane wyłącznie za pośrednictwem kanałów elektronicznych, a wypłata środków będzie odbywać się jedynie w formie bezgotówkowej. Przejęcie obsługi 500 plus od samorządów będzie - zgodnie z zapowiedziami resortu rodziny - odbywało się stopniowo. Według resortu rodziny zmiany są podyktowane optymalizacją procesu przyznawania i obsługi świadczeń - mają przynieść oszczędności ok. 3,1 mld zł dla budżetu państwa w perspektywie 10 lat.

Ministrowie zajmą się także projektem nowelizacji ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie e-faktur. Nowa forma faktur ma uzupełnić dopuszczane obecnie formy dokumentowania transakcji - faktury papierowe i faktury elektroniczne. Faktury takie będą wystawiane i otrzymywane przez podatników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Wykorzystywanie e-faktury - zgodnie z projektem - będzie fakultatywne i będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury np. w aplikacji e-Mikrofirma lub poboru faktur z systemu.

Rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o odpadach, który ustanawia nowe wymagania w zapobieganiu powstawania odpadów, rozszerza przepisy dotyczące planów gospodarki odpadami oraz wyznacza wyższe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych.

Projekt zmienia definicje: bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz odpadów komunalnych. Dodaje również definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk.

Kolejne zmiany mają na celu ustanowienie nowych wymagań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów; rozszerzenie przepisów dotyczących zakresu planów gospodarki odpadami; dostosowanie przepisów w związku ze zmianą definicji odpadów komunalnych; doprecyzowanie obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz sprawozdawania informacji dotyczących odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Projekt wprowadza także cele w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów z określeniem daty ich osiągnięcia, a także kary za nieosiągnięcie tych celów. Inne rozwiązania zapisane w projekcie mają na celu wyznaczenie do roku 2030 nowych (wyższych) poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu opakowań, a także dostosowanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie oraz potwierdzających recykling do zmienionych wymagań w zakresie sprawozdawczości.

Ministrowie zajmą się też projektem noweli ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczącym kredytów na studia. Zgodnie z projektem o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim, prowadzone w języku polskim, na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych i studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych).

Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na tych studiach ze środków pochodzących z budżetu państwa, a następnie po spełnieniu warunków określonych w projektowanej ustawie, jego częściowego lub całkowitego umorzenia.

Kredytowanie studiów będzie się odbywało w transzach wypłacanych przez podmiot udzielający kredytu na studia medyczne (bank) na wyodrębniony rachunek uczelni przez okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat. Kredyt będzie miał preferencyjny charakter przejawiający się, m.in. niskim oprocentowaniem, możliwością wystąpienia przez kredytobiorcę o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu, możliwością wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty kredytu, możliwością obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy możliwością zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Ministrowie omówią także projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne, który dostosowuje krajowe przepisy do przepisów unijnych po wyjściu ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii.