Liczba skierowanych do firm wezwań do zawarcia umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) wyniesie ponad 678 tys., wynika z oceny skutków regulacji do senackiego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Projekt został skierowany do trzeciego czytania w Sejmie.

"Do chwili obecnej wezwania do zawarcia umów o zarządzanie PPK zostały wysłane do 684 podmiotów zatrudniających co najmniej 250 pracowników […] oraz 8 616 podmiotów zatrudniających co najmniej 20 pracowników […] . Ponadto szacuje się, że liczba wezwań do pozostałych podmiotów zatrudniających [….] wyniesie 678 674" - czytamy w OSR.

Projekt zakłada, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19 oraz w ciągu roku od ich odwołania, wezwanie do firmy do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) ma być wysyłane z wykorzystaniem profilu w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a nie za pośrednictwem poczty.

Obecnie wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej, dwukrotnej, próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.