Za nowelizacją ustawy wraz z poprawkami głosowało 89 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Senat zaproponował do ustawy pięć poprawek. Pierwsza zakłada przedłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie kwalifikacji wymiaru zatrudnienia w określonych placówkach opieki całodobowej powstałej przed 1 stycznia 2020 r.

Druga poprawka wprowadza możliwość wydania w trybie pilnym decyzji o przyznaniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jeśli doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby w kryzysie bezdomności.

Reklama

Trzecia zmiana zmierza do rozszerzenia katalogu organizacji, które mogą zawrzeć z gminą umowę o prowadzeniu rodzinnego domu pomocy (chodzi m.in. o umożliwienie tego organizacjom pozarządowym).

Czwarta poprawka ma na celu określenie w drodze rozporządzenia standardów kształcenia na studiach podyplomowych, które pozwalają wykonywać pracę pracownika socjalnego.

Reklama

Z kolei piąta poprawka zmienia terminy wejścia w życie niektórych rozwiązań.

Nowelizacja przygotowana przez MRiPS zwiększa z 250 zł do 400 zł dodatek za pracę w terenie dla pracowników socjalnych. Wprowadza także inne zmiany regulujące wykonywanie zawodu pracownika socjalnego, m.in. umożliwia zdobycie uprawnień do wykonywania tego zawodu przez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej. Ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych i wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).

Nowe przepisy wprowadzają także zmianę w ustalaniu wysokości zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Obecnie wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej ustalona jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym tej osoby a jej dochodem – z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Po zmianie zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem – z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Aktualna wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Dzięki nowemu rozwiązaniu maksymalna wysokość zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych.

Nowelizacja zakłada także zniesienie odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zniesienie odpłatności obejmuje usługi, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Nowe przepisy mają także uelastycznić przyznawanie świadczeń niepieniężnych. Wprowadzono możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone. Umożliwiono także wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej.

Doprecyzowano także przepisy o procedurze zawierania kontraktu socjalnego z osobą bezdomną, dotyczące integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Zmieniono datę wejścia w życie zweryfikowanych kryteriów dochodowych – obowiązywać będą od 1 stycznia. Poszerzono również możliwości realizacji usług w ramach rodzinnego domu pomocy.