Sejm podczas czwartkowych głosowań uchwalił ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Głosowało 428 posłów. Za nowelizacją było 427 posłów, przeciwko nikt nie głosował. 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Z uzasadnienia do nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2016 wynika, że ma ona umożliwić Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypłaty w roku bieżącym 70 proc. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla producentów rolnych za 2016 r. w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

Zmiana w budżecie polega na zmniejszeniu kwoty planowanych dochodów budżetu środków europejskich z tytułu wspólnej polityki rolnej w 2016 r. o kwotę 8,97 mld zł i zwiększeniu deficytu budżetu środków europejskich o tę samą kwotę.

W wyniku nowelizacji potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa rosną z 74,68 mld zł do 83,65 mld zł.

W uzasadnieniu do nowelizacji zapisano, że zgodnie z regulacjami unijnymi, refundacja poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji nastąpi w styczniu 2017 r. i zasili budżet środków europejskich z tytułu wspólnej polityki rolnej.

Ze względu na fakt, że projektowana zmiana dotyczy wyłącznie deficytu środków europejskich, nie ma ona wpływu na deficyt sektora finansów publicznych wg ESA2010.

Efektem projektowanej zmiany będzie wzrost długu publicznego, maksymalnie o ok. 9 mld zł. Ostateczna kwota zwiększenia długu będzie zależeć od realizacji procesu finansowania potrzeb pożyczkowych i będącego jego wynikiem poziomu środków zgromadzonych na rachunkach budżetu państwa na koniec 2016 r.