W Polsce brakuje racjonalnej polityki karnej – uważa zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz. W sytuacji spadającej od lat przestępczości nie ma uzasadnienia, by w naszym kraju w więzieniach przebywało dziś ponad 70 tys. osób - przekonywał.

Według niego, sposobem na zmniejszenie liczby osadzonych mogą być mediacje w postępowaniu karnym oraz częstsze wymierzanie kary ograniczenia wolności w uzasadnionych przypadkach.

"Powinniśmy zastanowić się nad racjonalną polityką karną. Nie chodzi o to, żeby do więzień trafiały osoby, które mogą wykonać karę nieizolacyjną. Tylko trzeba stworzyć warunki do tego, żeby tę karę wykonać" - powiedział Olkowicz, który przed objęciem funkcji zastępcy RPO był oficerem Służby Więziennej.

W środę zastępca RPO przyjechał do Katowic, by uczestniczyć w pierwszym regionalnym spotkaniu Krajowego Mechanizmu Prewencji - wyspecjalizowanej grupy pracowników Biura RPO, którzy monitorują te miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności. W spotkaniu uczestniczyli policjanci, pracownicy zakładów karnych, domów pomocy społecznej, szpitali, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, by omawiać najpilniejsze problemy dotyczące ich pracy.

W rozmowie z dziennikarzami Olkowicz przypomniał, że bolączką polskich jednostek penitencjarnych jest od lat zbyt mała powierzchnia przypadająca na osadzonego. Wskazał, że kilkanaście lat temu, kiedy w Polsce odnotowywano 1,45 mln przestępstw rocznie, w zakładach karnych przebywało 78-79 tys. osób. "Ze statystyki policyjnej wynika, że w ubiegłym roku w Polsce mieliśmy 830 tys. przestępstw, czyli o połowę mniej, a w więzieniach jest nadal ponad 70 tys. skazanych" - powiedział Olkowicz.

Kilkanaście lat temu było ponad 1,3 tys. zabójstw, w ubiegłym roku – 560; liczba rozbojów spadła z ponad 50 tys. poniżej 10 tys. - wyliczał zastępca RPO. W jego opinii trzymanie w więzieniach ponad 70 tys. osób nie ma uzasadnienia. Gdyby znacząco zmniejszyć liczbę osadzonych, kadra i infrastruktura pozwalałaby na zbliżenie polskiego więziennictwa do standardów europejskich - zaznaczył.

Zastępca RPO przekonywał, że sposobem na ograniczenie liczby więźniów są mediacje w postępowaniu karnym. "Jeżeli ktoś mnie uderzył w głowę, to guza mam ja, a nie państwo i może warto mnie zapytać, jak wyobrażam sobie naprawienie tej mojej krzywdy. Może wcale nie oczekuję, żeby sprawca był skazany na minimum trzy lata" - przekonywał i przypomniał, że pobyt w zakładzie karnym oznacza koszty dla podatników.

Za "bardzo sensowną" Olkowicz uznaje karę ograniczenia wolności, czyli zobowiązanie skazanego do wykonania określonych przez sąd prac społecznie użytecznych. Jak mówił, w niektórych okręgach w Polsce orzeka się nawet 45 proc. takich kar, a w innych – tylko 3 proc.

Krajowy Mechanizm Prewencji (KMP) to wyspecjalizowana grupa pracowników Biura RPO: prawników, pedagogów, socjologów, lekarzy oraz ekspertów w dziedzinie medycyny, którzy monitorują sytuację w miejscach, gdzie ludzie przebywają bez swojej woli. Takich miejsc jest w Polsce 1800. Przedstawiciele RPO wizytują np. więzienia, szpitale psychiatryczne, domy pomocy społecznej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Sprawdzają, czy przebywające tam osoby są właściwie traktowane.

Według KMP, dzięki wizytacjom i raportom sytuacja przebywających w miejscach detencji poprawia się. Wciąż jednak zdarzają się przypadki niepokojących praktyk, a w wielu ośrodkach konieczna jest poprawa warunków bytowych.

Wizytacje w domach pomocy społecznej ujawniły np. przypadki bezprawnego pozbawiania wolności mieszkańców, podawanie im leków bez ich zgody lub wiedzy albo kontrolowanie należących do nich rzeczy. Pacjenci szpitali psychiatrycznych byli badani w obecności innych chorych, personel popełniał błędy w zakresie stosowania środków przymusu, a kamery śledziły pacjentów także w sytuacjach intymnych.

Przedstawiciele RPO od lat zwracają też uwagę na postępowanie z osobami niepełnosprawnymi, osadzonymi w zakładach karnych i aresztach. Dziś osoby takie są często zdane na innych, większość czasu spędzają w celach, bo wyjście na spacer, do świetlicy, czy kaplicy jest niemożliwe ze względu na bariery architektoniczne w zakładach, z których spora część to stare budynki. Personel często nie jest przygotowany do pracy z takimi osobami – wskazują przedstawiciele KMP.

Olkowicz podkreślił, że szczególnie trudne są sytuacje gdy z wymiarem sprawiedliwości muszą mierzyć się osoby niepełnosprawne intelektualnie - czasami są zbyt powierzchownie badane, nieraz odpowiadają karnie, mimo że ze względu na swoją chorobę nie powinny. "Pobyt takiej osoby w więzieniu to prawdziwy dramat – i dla tej osoby, i dla samego więzienia, które musi przecież zapewnić bezpieczeństwo" - powiedział.

Praca KMP wynika ze zobowiązań międzynarodowych Polski (działa na mocy postanowień Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur (OPCAT). Każde państwo-strona Konwencji ma obowiązek utworzyć Krajowy Mechanizm Prewencji. W Polsce od 2008 r. odpowiada za to RPO.(PAP)