Decyzję o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, a posiadając już wcześniej Kartę Polaka, będą wydawali nie starostowie, jak jest obecnie, ale wojewodowie - to m.in. zakłada projekt kolejnej nowelizacji ustawy o Karcie Polaka.

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o Karcie Polaka został zgłoszony przez przewodniczącego sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą Michała Dworczyka (PiS); komisja zajmowała się nim we wtorek.

Dworczyk powiedział, że w nowelizacji, która częściowo weszła w życie na początku września, MSWiA "wypatrzyło błąd". Dodał, że "na zasadzie gentelmen's agreement" z ministerstwem nowela korygująca ten błąd zostanie przedstawiona jako projekt poselski, bo ten przechodzi prostszą procedurę niż propozycje rządowe i ma szybszy tryb procedowania.

Dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Marek Zieliński powiedział, że błąd został wykryty przy okazji przygotowywania rozporządzenia o sposobie wydatkowania rezerwy celowej na Kartę Polaka - dla osób, które mając tę kartę zechcą osiedlić się w Polsce, uzyskają zgodę na stały pobyt i wystąpią ze stosownym wnioskiem.

Dodał, że błąd dotyczy informacji, gdzie w ustawie jest zapis o terminie informowania przez starostów o wydatkowaniu środków.

Przy okazji - powiedział Zieliński - MSWiA "wykonało pracę, by tę ustawę jeszcze udoskonalić". "Zaproponowaliśmy, by decyzję o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, posiadając wcześniej Kartę Polaka, wydawali nie jak obecnie starostowie, których jest 360, ale wojewodowie" - poinformował. Według niego przyśpieszy to proces przyznawania środków i sprawi, że będzie on tańszy.

Na początku września weszła w życie nowelizacja ustawy o Karcie Polaka, która ma na celu ułatwienie jej posiadaczom osiedlania się w Polsce i ubiegania się o polskie obywatelstwo. Według szacunków MSWiA, dzięki nowelizacji do kraju może przyjechać kilkadziesiąt tys. Polaków ze Wschodu.

Nowelizacja przewiduje, że posiadacze Karty Polaka zostaną też zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy i z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa.

Wnioski o Kartę Polaka będzie można składać nie tylko w polskich konsulatach, lecz i w urzędach wojewódzkich, co ma być dużym ułatwieniem w krajach takich jak Białoruś, gdzie osoby ubiegające się o Kartę mogą spotykać się z szykanami.

Zgodnie z nowymi przepisami, pomoc finansowa będzie przeznaczona też dla członków rodzin posiadaczy Karty, co zwiększyć ma liczbę ubiegających się o nią osób.

Zgodnie z nowelizacją posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji - m.in. będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów gospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych. Program ma ruszyć od 2017 r.

Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego. Przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.

Karta, o którą można ubiegać się od kwietnia 2008 r., umożliwia m.in. refundację wizy, dostęp do polskich szkół i uczelni oraz ułatwienia w uzyskiwaniu stypendiów, podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Karta Polaka jest wydawana przez konsula; jest ważna przez 10 lat od momentu przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanego.

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością - w tym przynajmniej bierną znajomość polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego. (PAP)