Dotychczasowe poziomy kursów walutowych, mimo ich wyższego od ustawowego poziomu, nie stanowią zagrożenia zarówno dla realizacji wydatków na obsługę długu, jak i całego budżetu - ocenił wiceminister finansów Piotr Nowak. Zaznaczył, że umiarkowane osłabienie złotego do euro, wspierając polski eksport, pozytywnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego.

"Inna realizacja projekcji kursu walutowego USD/PLN w stosunku do wielkości prognozowanych w ustawie budżetowej na rok 2016 nie stanowi sama w sobie, z punktu widzenia strony wydatkowej, zagrożenia dla sytuacji budżetu państwa" - napisał Nowak w odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą konsekwencji dla sytuacji budżetu państwa w związku z inną realizacją projekcji kursu walutowego PLN/USD w stosunku do założonych w ustawie budżetowej. Odpowiedź datowana jest na 23 czerwca 2016 r.

Wiceminister wskazał, że ujęte w budżecie państwa wydatki stanowią ich nieprzekraczalny limit, co oznacza, że nie istnieje możliwość przekroczenia łącznej kwoty wydatków budżetu państwa. Jednocześnie w trakcie roku budżetowego pojawiają się czynniki generujące tzw. "naturalne oszczędności" (np. oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów) wspomagające proces elastycznego zarządzania środkami publicznymi.

"Ponadto należy mieć na uwadze to, że dysponenci części budżetowych mogą (...) dokonywać przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danej części i działu budżetu państwa. Powyższe rozwiązanie zapewnia niezbędną elastyczność w zakresie dokonywania wydatków" - napisał.

Dodał, że zdecydowana większość operacji gospodarczych dokonywana jest w walucie krajowej.

"Biorąc pod uwagę obszar zarządzania długiem publicznym należy stwierdzić, że limit wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa zapisany w ustawie budżetowej na 2016 r. wynosi 31,8 mld zł i uwzględnia konieczność sfinansowania założonych w budżecie potrzeb pożyczkowych. Zaplanowany został w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem naturalnej zmienności uwarunkowań rynkowych, w tym rezerwy na ryzyko kursowe, i w praktyce nie ma niebezpieczeństwa jego przekroczenia" - napisał.

Nowak wskazał, że dotychczasowe poziomy kursów walutowych, mimo ich wyższego od ustawowego poziomu, nie stanowią zagrożenia zarówno dla realizacji wydatków na obsługę długu, jak i całego budżetu.

"Z punktu widzenia wymiany handlowej podstawowe znaczenie w polskiej gospodarce ma kurs złotego do euro, którego umiarkowane osłabienie wspierając polski eksport pozytywnie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego" - napisał Nowak.