Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pozytywnie oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Przedstawiciel NIK, podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji kultury, mówił, że oddaje ono prawdziwy obraz dochodów i należności. Pozytywna ocena dotyczy zarówno wydatkowania środków publicznych, jak również planów długoterminowych inwestycji oraz projektów.

„Nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego dysponowania środków publicznych (…) Pozytywna ocena, wydana przez NIK uzasadnia również fakt, że osiągnięto cele zawarte w planie działalności ministerstwa kultury. Wszystkie sprawozdania zostały przygotowane prawidłowo. Przedstawiają prawdziwy obraz dochodów i należności” – powiedział dyrektor departamentu nauki, oświaty i dziedzictwa narodowego NIK Piotr Prokopczyk podczas wtorkowego posiedzenia komisji kultury, którego tematem były wydatki i dochody resortu kultury, wynagrodzenia w państwowych instytucjach kultury, a także najistotniejsze inwestycje ministerstwa.

„Oczywiście mieliśmy wybory, więc mówimy o budżecie realizowanym jeszcze przez poprzedni rząd i poprzednie ministerstwo” – przypomniał sekretarz stanu w ministerstwie kultury Jarosław Sellin. „Uchwalono, że na rok 2015 r. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dysponować będą 3 mld 269 mln zł. W trakcie roku były nowelizacje tej ustawy budżetowej i zmniejszenie tej kwoty. Głównie wynikające z tego, że niektóre instytucje kultury (…) nie były w stanie wykonać planu inwestycyjnego” – podkreślił.

Budżet zmieniany był jeszcze trzykrotnie. Ostatecznie jego wykonanie opiewało na kwotę 3 mld 245 mln zł, czyli – jak zauważył Sellin – nieco mniej, niż w pierwotnym projekcie. „Pod koniec ubiegłego roku powołano także nowe instytucje kultury, np. Studio Filmów Rysunkowych Bielsko-Biała, jako państwową instytucję kultury, Studio Miniatur Filmowych czy też Studio Filmowe +Kronika+ oraz Państwowe Wydawnictwo Muzyczne” – wyliczał. „Zaraz po wyborach powołaliśmy nową instytucję kultury pod nazwą Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku” – dodał.

Szczegółową analizę przedstawił dyrektor departamentu finansowego MKiDN Wojciech Kwiatkowski. Jak powiedział, w 2015 minister kultury finansował lub współfinansował 260 placówek szkolnictwa, 34 archiwa, 48 instytucji kultury, zakład Ossolińskich, dwie państwowe osoby prawne – Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej – współprowadził wraz z samorządami 29 instytucji kultury, 19 uczelni.

„Dochody za rok 2015 wyniosły 8 mln 487 tys., czyli nieco ponad 90 proc. planu z ustawy budżetowej – ten plan wynosił ponad 9 mln zł. Największe dochody, jakie realizujemy, to wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub dotacji, wykorzystanych z naruszeniem procedur. To 41 procent naszych dochodów” – powiedział.

Odniósł się także do kwestii wydatków budżetu państwa. „Plan po zmianach w 2015 r. wyniósł 3 mld 178 mln, wykonanie – 3 mld 245 mln. (…) Nasze wydatki bieżące – plan zakładał 2 mld 859 mln, wykonanie wyniosło – 2 mld 843 mln (…) Jeżeli chodzi o wydatki na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków UE, plan zakładał 85 mln, wykorzystano 70” – wyliczał Kwiatkowski.

„Dotacji celowych udzielaliśmy jednostkom podległym ministrowi (…) Związane było to ze współfinansowaniem projektów, realizowanych przy udziale środków unijnych, zadaniami mecenatu państwa – w ramach programów dotacyjnych ministra – realizowaniem zadań remontowych, konserwatorskich, w tym przy obiektach zabytkowych oraz dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Łączna wartość wszystkich dotacji celowych wyniosła ponad 710 mln zł” – tłumaczył.

Na koniec 2015 r. w państwowych instytucjach kultury zatrudnionych było ponad 7 tys. 490 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tych placówkach wyniosło 4 tys. 922 zł brutto.

Zatrudnienie w państwowych jednostkach budżetowych oraz uczelniach artystycznych wyniosło około 19 tys. osób – głównie nauczycieli; przeciętne miesięczne wynagrodzenie to 4 tys. 619 zł.

Wśród realizowanych w ubiegłym roku inwestycji sprawozdanie ministerstwa kultury wymienia przede wszystkim budowę siedziby Muzeum II Wojny Światowej. „Według planu przeznaczono na nią 142 mln 697 tys. zł. Ponieważ muzeum nie było w stanie wydać takiej kwoty, w maju i we wrześniu wprowadzona została blokada środków, zgłoszona przez muzeum, na kwotę 52 mln 374 tys zł. przy jednoczesnym zmniejszenia planu (…) do kwoty 90 mln 323 tys. Jednak tych 90 mln również nie udało się wydatkować. Wydano jedynie 88 mln 27 tys. Środki przeznaczone były głównie na prace budowlane” – zaznaczył Kwiatkowski.

Drugim flagowym projektem ministerstwa jest budowa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Na realizację inwestycji w 2015 r. przeznaczono 41 mln 797 tys zł. Również w tym przypadku wprowadzono blokadę – zgłoszono ją na kwotę 39 mln 63 tys. Po nowelizacji, wydatki ograniczono do 2 mln 734 tys. Wydano także 2 mln na statutową działalność Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, a także Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej: środki w wysokości 16 mln zł, przekazane zostały na prace budowlane.

Podkreślił także, że w ub.r. ministerstwo zrealizowało remonty i modernizacje m.in. Pałacu na Wyspie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Bazyliki Ojców Bernardynów w Leżajsku, Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie, zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie, Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu czy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu i gdańskiego Europejskiego Centrum Solidarności, a także szkół i uczelni artystycznych – m.in. gmachu warszawskiego ASP na Wybrzeżu Kościuszkowskim czy Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.(PAP)