W ciągu ostatniego miesiąca nastroje społeczne w Polsce uległy pogorszeniu - wynika z badania CBOS. Ponad połowa respondentów (51 proc.) uważa, że ogólna sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a przeciwnego zdania jest 30 proc. badanych.

"Po rejestrowanej od początku tego roku nieznacznej, ale systematycznej poprawie, w maju znacząco zwiększył się krytycyzm w ocenach ogólnej sytuacji w kraju. W ciągu ostatniego miesiąca o 6 punktów procentowych wzrósł odsetek respondentów uważających, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku (do 51 proc.), jednocześnie ubyło tych, którzy są przeciwnego zdania (o 7 punktów, do 30 proc.)" - napisano w raporcie.

W kwietniu pozytywną ocenę sytuacji w kraju wyrażało 37 proc. respondentów.

Podwyższył się także poziom pesymizmu dot. rozwoju sytuacji politycznej w kraju.

"Od kwietnia nieco zwiększył się także odsetek badanych negatywnie oceniających sytuację polityczną w kraju (o 4 punkty procentowe, do 45 proc.), zarazem o tyle samo punktów zmniejszył się (do 14 proc.) odsetek respondentów postrzegających ją jako dobrą. Stabilna pozostała liczba osób określających jakość życia politycznego w Polsce jako przeciętną (36 proc.)" - napisano.

Bez większych zmian pozostało nastawienie do sytuacji gospodarczej w Polsce.

"Nie zmieniły się znacząco oceny sytuacji gospodarczej w kraju. Obecnie 30 proc. badanych (od kwietnia spadek o 2 punkty procentowe) uważa, że jest ona dobra, nieco ponad jedna piąta (22 proc.) wyraża przeciwną opinię, a największa grupa respondentów (42 proc.) ocenia stan gospodarki jako przeciętny" - napisano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 maja 2016 r. na liczącej 1.100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.