Po raz pierwszy w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu osoby niepełnosprawne będą mogły zagłosować korespondencyjnie; pakiet wyborczy zostanie dostarczony do rąk własnych wyborcy; osoby niewidome będą mogły skorzystać z nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a.

Z możliwości głosowania korespondencyjnego może skorzystać wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoba, która chce w ten sposób zagłosować, musi do poniedziałku 19 września poinformować o tym właściwy urząd miasta lub gminy.

Co ważne - nie musi tego robić osobiście. Może zawiadomić urząd telefonicznie, pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Wtedy pakiet wyborczy i karta zostaną mu przesłane bezpośrednio.

Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, pesel, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców, adres stałego zamieszkania i informację, o jakie wybory chodzi (osoby, które nie skorzystają z gotowego druku zgłoszenia muszą dopisać: wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.).

Druki wniosków, na których będzie można zgłaszać zamiar głosowanie korespondencyjnego dostępne będą w urzędach miasta lub gmin oraz na stronach internetowych urzędów.

Takie zgłoszenie musi zawierać kopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Chodzi o orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy. Chodzi też o orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów a także o osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wyborca otrzyma do rąk własnych, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub bezpośrednio od urzędnika - tzw. pakiet wyborczy.

Znajdzie się tam m.in.: koperta zwrotna, koperta na karty wyborcze, same karty oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcja głosowania korespondencyjnego. Wyborca może zaznaczyć, iż chce zagłosować przy pomocy nakładki w alfabecie Braille'a, wtedy ona również znajdzie się w przesyłce.

Po oddaniu głosu wyborca zakleja kopertę zawierającą kartę do głosowania, którą - wraz z wypełnionym oświadczeniem - wkłada do koperty zwrotnej, którą nadaje na adres obwodowej komisji wyborczej.

Jeśli koperta zawierająca kartę do głosowania nie będzie zaklejona lub jeśli wyborca nie dołączy do przesyłki oświadczenia o tajnym i osobistym głosowaniu - jego głos nie zostanie policzony.

Wyborca niepełnosprawny nie musi iść ze swoją przesyłką na pocztę

Co ważne - wyborca niepełnosprawny nie musi iść ze swoją przesyłką na pocztę - na jego wniosek bezpłatnie odbierze ją listonosz, nie później jednak niż ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Aby listonosz odebrał przesyłkę, wyborca musi wcześniej zawiadomić najbliższy urząd pocztowy o chęci oddania głosu drogą korespondencyjną.

Gdy wyborca spóźni się z zawiadomieniem urzędu pocztowego, może on osobiście w dniu wyborów do czasu zakończenia głosowania dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Kodeks wyborczy, aby ułatwić niepełnosprawnemu wyborcy oddanie na czas głosu pozwala, aby cała procedura odbyła się przed wyznaczonym dniem wyborów. Jeżeli koperta zwrotna zostanie odebrana wcześniej, to Poczta Polska jest zobowiązana przechowywać ją w warunkach bezpieczeństwa, a w dniu głosowania doręczyć do obwodowej komisji wyborczej.

Głosować korespondencyjnie nie będą mogli jednak wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych przygotowano także nakładki brajlowskie dla osób niewidomych lub niedowidzących, za pomocą których będzie można oddać głos w lokalu wyborczym. By móc skorzystać z takiej nakładki trzeba pamiętać, by do poniedziałku 26 września złożyć wniosek do urzędu gminy, a nakładka zostanie dostarczona do lokalu.

Do tego samego dnia wyborcy, którzy chcą głosować w lokalu wyborczym przystosowanym do głosowania dla osób niepełnosprawnych, powinni złożyć wniosek o wpisanie ich do spisu wyborców głosujących w takim właśnie lokalu.

Numery pozycji kandydatów w alfabecie Braille'a

Nakładka w alfabecie Braille`a będzie wykonana ze sztywnego papieru i będzie miała wycięte otworki, przez które stawiać się będzie na karcie znak "X". Jedną nakładkę, będzie można przyłożyć do każdej strony karty do głosowania. Na nakładce przy każdym otworku będą w alfabecie Braille'a podane numery pozycji kandydatów na liście; nie będzie na nich imion i nazwisk kandydatów.

Wyborca, aby zagłosować na wybranego kandydata będzie musiał znać jego pozycję na liście i numer listy, z której kandyduje.

W tegorocznych wyborach wyborcy niepełnosprawni - a także ci, którzy skończyli 75 lat - mogą zagłosować przez pełnomocnika (wtedy nie mogą już jednak głosować listownie). Możliwość taka funkcjonowała już w poprzednich wyborach prezydenckich oraz samorządowych. Według danych PKW, w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich skorzystało z takiej możliwości ok. 11 tys. osób.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby (chyba, że drugą będzie osoba najbliższa).

Aby wyborca mógł skorzystać z tego udogodnienia, najpóźniej do czwartku 29 września musi złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy (nie musi tego robić osobiście). Urzędnik umawia się z wyborcą na sporządzenie aktu pełnomocnictwa w miejscu, wyznaczonym przez wyborcę.

Co jest bardzo ważne - pełnomocnik udający się w dniu wyborów na głosowanie musi wziąć ze sobą akt pełnomocnictwa. Bez niego, nie będzie mógł oddać głosu.

Z instytucji pełnomocnika - jak również z nakładek w języku Braille'a mogą skorzystać jedynie osoby głosujące w kraju; nie będzie to możliwe w głosowaniu przeprowadzanym za granicą.