Według konstytucji prezydent - w ciągu 30 dni od dnia wyborów - zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu. Wybory odbędą się 9 października, zatem pierwsze posiedzenie Sejmu będzie musiało odbyć się między 10 października a 8 listopada.

Na pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu ustępujący premier składa dymisję rządu. Prezydent przyjmując dymisję, powierza mu dalsze sprawowanie obowiązków, aż do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

Zgodnie z konstytucją prezydent desygnuje nowego premiera, który proponuje skład rządu. W ciągu dwóch tygodni od pierwszego posiedzenia Sejmu prezydent powołuje premiera i rząd.

Przyjmując, że pierwsze posiedzenie Sejmu odbyłoby się jeszcze w październiku, prezydent miałby czas na powołanie Rady Ministrów do połowy listopada. Natomiast biorąc pod uwagę najpóźniejszy termin pierwszego posiedzenia Sejmu - 8 listopada - nowy rząd musiałby zostać powołany najpóźniej 22 listopada.

Premier ma dwa tygodnie na przedstawienie Sejmowi programu działania Rady Ministrów

Od dnia powołania premier ma dwa tygodnie na przedstawienie Sejmowi programu działania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania.

Zatem jeśli premier i rząd zostaliby powołani jeszcze w październiku, expose szefa rządu można by się spodziewać zapewne na początku listopada, jeśli rząd powołany zostałby w ostatnim możliwym terminie, czyli 22 listopada, to najpóźniej 6 grudnia premier wystąpiłby w Sejmie i odbyłoby się głosowanie nad wotum zaufania dla nowej Rady Ministrów. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Gdyby jednak w tym konstytucyjnym terminie nie udało się powołać rządu lub jeśli rząd nie uzyskałby wotum zaufania, inicjatywę tworzenia gabinetu przejmuje Sejm.

W takim przypadku w ciągu 14 dni od niepowołania rządu lub nieudzielenia mu wotum zaufania Sejm wybiera premiera oraz proponowanych przez niego ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent powołuje tak wybrany rząd.

W przypadku niepowołania rządu Sejm musiałby wybrać rząd

W przypadku niepowołania rządu Sejm musiałby wybrać rząd - biorąc pod uwagę najpóźniejszy wariant - między 23 listopada a 6 grudnia.

Konstytucja przewiduje możliwość, że i w tym kroku może się nie udać stworzenie Rady Ministrów. W takiej sytuacji ustawa zasadnicza stanowi, że prezydent w ciągu 14 dni powołuje premiera i na jego wniosek pozostałych członków rządu. W najpóźniejszym terminie miałoby to miejsce między 7 a 20 grudnia.

W tym konstytucyjnym kroku Sejm w ciągu dwóch tygodni od dnia powołania Rady Ministrów przez prezydenta udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ponownie biorąc pod uwagę najpóźniejsze możliwe terminy, głosowanie nad wotum zaufania dla rządu najpóźniej musiałoby się odbyć w Sejmie 4 stycznia.