Dokumenty z ofensywy tworzą pięć pakietów: konsolidacji finansów publicznych, deregulacyjny, zdrowotny, społeczno-cywilizacyjny oraz powodziowy.

Według CIR, na stronach internetowych KPRM jeszcze we wtorek ma zostać opublikowany plan prac rządu na 2011 rok.

W pakiecie konsolidacji finansów publicznych znalazły się: nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadzająca regułę wydatkową, której głównym zadaniem jest ograniczanie wzrostu wydatków o charakterze uznaniowym (obowiązuje od 1 stycznia), nowelizacja ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (obowiązuje od 1 stycznia), ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych (prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego), nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym (obowiązuje od 1 stycznia) oraz ustawa emeryturach mundurowych (nad kształtem ustawy trwają rozmowy rządu ze stroną społeczną).

Pakiet powodziowy

Pakiet powodziowy obejmuje: nowelizację ustawy o szczególnych zasadach odbudowy remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (obowiązuje od 16 sierpnia 2010), nowelizacja ustawy: Prawo wodne (ustawa wejdzie w życie 18 marca 2011 r.) oraz ustawa o poprawie koordynacji zarządzania zasobami wodnymi (założenia do ustawy mają być gotowe w marcu 2011 r.)

W pakiecie deregulacyjnym znalazły się: ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (nad projektem ustawy trwają prace w Sejmie), nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (założenia do ustawy zostały przyjęte przez rząd 15 lutego 2011 r.), nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (nad projektem ustawy trwają prace w Sejmie), nowelizacja ustawy - Kodeks spółek handlowych (nad projektem ustawy trwają prace w Sejmie) oraz ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym (założenia do ustawy mają być gotowe w marcu 2011 r.).

Pakiet zawiera też rozporządzenie do ustawy o podatku od towarów i usług w sprawie faktur wysyłanych drogą elektroniczną, które obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Pakiet społeczno-cywilizacyjnym

W pakiecie społeczno-cywilizacyjnym znajdują się: ustawa o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (założenia do ustawy zostały przyjęte przez rząd 4 czerwca 2010 r.), ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem (nad projektem ustawy trwają prace w Sejmie), ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (ustawa czeka na podpis prezydenta).

W pakiecie jest też ustawa zwiększająca efektywność OFE, która przewiduje, że zmianie ulegnie system dotyczący Otwartych Funduszy Emerytalnych z dotychczasowej 7,3-proc. składki trafiającej do Otwartych Funduszy Emerytalnych, 2,3 proc. zostanie w OFE, a 5 proc. znajdzie się na indywidualnych kontach osobistych, których operatorem będzie ZUS. Projekt ustawy jest przed przyjęciem przez rząd.

Kolejne ustawy w tym pakiecie to: nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji (projekt ma być przyjęty w pierwszym kwartale 2011 r.), nowela ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (posłowie przyjęli ustawę 4 lutego 2011 r.), ustawa o dostępności materiałów naukowych w sieci (projekt założeń ma być gotowy w pierwszym kwartale 2011 r.), ustawa o informacji prawnej dla osób fizycznych (projekt ma być gotowy w pierwszym kwartale 2011 r.).

Pakiet społeczny

Pakiet społeczny obejmuje również ustawę o ustroju sądów powszechnych oraz ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nad którymi trwają prace w Sejmie.

W pakiecie zdrowotnym znalazły się ustawa o działalności leczniczej, która ma uporządkować i ujednolicić formy prawne, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne (trwają prace w Sejmie), ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, która określa zasady przetwarzania danych potrzebnych do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa (trwają prace w Sejmie), nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (obowiązuje od 14 stycznia 2011 r.)

Kolejne ustawy w tym pakiecie to: nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wprowadzi możliwość dochodzenia roszczeń przez pacjenta z tytułu popełnionych błędów medycznych poza drogą sądową (trwają prace w Sejmie), ustawa o systemie jakości (przyjęcie projektu ustawy planowane jest na wiosnę 2011 r.) oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą wycena świadczeń będzie oparta na obiektywnych kryteriach związanych z realnymi kosztami wykonywania usług medycznych (przyjęcie projektu ustawy planowane jest na wiosnę 2011 r.)

Pakiet zawiera też: nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne (posłowie przyjęli ustawę 4 lutego 2011 r.), ustawę o refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych ze środków publicznych, która ma wprowadzić jednoznaczne kryteria kwalifikowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na listę leków refundowanych ze środków publicznych (trwają prace w Sejmie) oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (posłowie przyjęli ustawę 4 lutego 2011 r.)

W pakiecie są też: nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którą likwidacji ulegnie staż podyplomowy, nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, nad którymi trwają trwają prace w Sejmie. Kolejne ustawy to: ustawa o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (projekt przed przyjęciem przez rząd) oraz nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (obowiązuje od 1 grudnia 2010 r.).