Jedna z przyjętych przez Sejm poprawek zakłada możliwość wydawania pozwolenia na broń do celów rekreacyjnych.

Za nowelizacją głosowało 413 posłów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Nowelę ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - przygotowało MSWiA. Dokument zawiera przepisy dostosowujące prawo polskie do dyrektyw Parlamentu Europejskiego z maja 2008 roku.

W nowelizacji zaproponowano przepis umożliwiający, zgodnie z prawem europejskim, nabywanie broni lub amunicji przez internet oraz określono warunki nabywania broni w ten sposób.

Ponadto cudzoziemiec, obywatel państwa członkowskiego UE, zamieszkujący w Polsce może posiadać broń łowiecką lub sportową łącznie z amunicją, na podstawie Europejskiej karty broni palnej pod warunkiem, że jej posiadanie nie jest zabronione w Polsce.

W noweli zmieniono i rozszerzono definicję obrotu amunicją, wprowadzając do niej pośrednictwo polegające na negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz pomocy w zawieraniu umów.

Z obowiązku uzyskania koncesji na obrót bronią wyłączono broń pozbawioną cech użytkowych. Z koncesjonowania wyłączono również obrót działami (haubice, armaty, moździerze, haubicoarmaty), czołgami, wojennymi jednostkami pływającymi oraz statkami powietrznymi pozbawionymi cech bojowych.

Włączono też przepis, na podstawie którego zabronione jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie. Chodzi tu szczególnie o przeróbki dotyczące broni palnej gazowej, przeznaczonej do miotania na odległość substancji obezwładniających.

Wskazano też, że replika broni palnej jest urządzeniem, którego budowa (ze względu na zasady działania, kształt i wymiary elementów oraz materiały) odwzorowuje konkretny model broni palnej.