Na początku posiedzenia, posłowie z inicjatywy marszałek Sejmu Elżbiety Witek, uczcili minutą ciszy ofiary stanu wojennego, który został wprowadzony w Polsce 39 lat temu - 13 grudnia 1981 roku.

Posłowie mają też zając się przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem uchwały w sprawie uczczenia 50. rocznicy Grudnia '70. Prezydium proponuje przyjęcie uchwały przez aklamację.

W tym tygodniu Sejm zbiera się na dwóch posiedzeniach; pierwsze potrwa od wtorku do środy, drugie od czwartku do piątku. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, na pierwszym posiedzeniu posłowie przeprowadzą drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2021 r. Głosowania nad ustawą i poprawkami wstępnie zaplanowane jest na czwartek i piątek, czyli na kolejnym posiedzeniu.

Reklama

Pod koniec listopada sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt przyszłorocznego budżetu wraz z poprawkami; z kilkuset zgłoszonych poprawek posłowie poparli te, które zmierzają do ograniczenia wydatków w 2021 r. m.in. na Sejm i Senat, partie polityczne czy sądy przeznaczając te środki na inne cele. Komisja zgodziła się np. na przesunięcie ponad 250 mln zł na ogólną rezerwę budżetową Rady Ministrów.

Projekt budżetu na 2021 r. przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Reklama

Zaplanowano deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 64,7 proc. PKB. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym ma wynieść 6,3 proc.

W porządku obrad jest także rządowy projekt ustawy o rezerwach strategicznych, który dotyczy przebudowy Systemu rezerw strategicznych państwa w ramach efektywnego zabezpieczenia Polski i jej obywateli na wypadek zagrożeń mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku.

Sejm zajmie się rządowym projektem zmian ustawy o Służbie Więziennej, który określa limit wydatków na ryczałty za dojazdy przysługujące funkcjonariuszom SW na lata 2022–2031. Ryczałt przysługuje funkcjonariuszowi SW, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby. Zgodnie z projektem w latach 2022-2031 nowy limit wydatków budżetu państwa na ten cel ma wynieść 96 923 tys. zł. W latach 2012-2021 wynosił on 75 930 tys. zł.

We wtorek po południu premier przedstawi posłom dokument "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r." Minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawi w Sejmie sprawozdanie z realizacji w 2019 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Sejm ma też zająć się projektem ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Propozycje zmian zostały przedłożone przez ministra rozwoju, pracy i technologii, zakładają szersze wykorzystanie gruntów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe.

W środę Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego; zawiera on regulacje, które mają umożliwić wydawania zaświadczeń w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

Posłowie będą debatować nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który ma wzmocnić ochronę prawną pokrzywdzonych dzieci w postępowaniach karnych. Chodzi m.in. o domniemanie małoletności w sytuacji, gdy nie da się ustalić wieku pokrzywdzonego.

Sejm rozpatrzy też rządowy projekt ustawy zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, który ma umożliwić pracodawcy ubiegania się o rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika.

Posłowie zajmą się sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie zmian w ustawie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, tzw. konwencji stambulskiej. Projekt dotyczy zmiany dwóch, wycofania jednego i przedłużenia terminu obowiązywania czwartego z zastrzeżeń złożonych przez Polskę do Konwencji.(PAP)

autor: Karol Kostrzewa