Za nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z poprawkami zagłosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Poprawki zaproponowane przez Senat mają charakter redakcyjny i uściślający. Nowela trafi teraz z powrotem do Sejmu.

Nowelizowana ustawa zmienia pięć regulacji, a jej zasadniczym celem jest eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycznych, dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa, a także umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi.

Reklama

Nowelizacja przesądza, że podmioty wykonujące lub zamierzające wykonywać działalność leczniczą albo zamierzające utworzyć podmiot leczniczy będą występowały z wnioskiem o wydanie opinii o celowości inwestycji (tzw. OCI), w przypadku zamiaru realizacji inwestycji, której wartość kosztorysowa przekraczać będzie 2 mln zł na dzień złożenia wniosku.

Nowelizacja zakłada, że dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych. Komisja będzie nowym organem opiniodawczo-doradczym powołanym przy ministrze zdrowia.

Regulacja przewiduje m.in., że w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które mają być wykonywane z wykorzystaniem inwestycji, w odniesieniu do której została wydana OCI, będzie mógł wziąć udział wyłącznie świadczeniodawca, który zrealizował tę inwestycję na podstawie pozytywnej opinii. W razie braku takiej opinii świadczeniodawca będzie mógł wziąć udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej po upływie 5 lat od dnia wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec