Czy można zdalnie wystawiać e-skierowanie?
Tak. Osoba uprawniona do wystawiania skierowań może wystawić e-skierowanie zarówno w trakcie tradycyjnej wizyty w przychodni, jak również po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, czyli podczas teleporady lub e-wizyty.
Czy e-skierowanie wskazuje konkretną placówkę czy rodzaj placówki?
E-skierowanie, tak samo jak w przypadku skierowań w postaci papierowej, wskazuje rodzaj placówki, do której musi się udać pacjent np. do poradni kardiologicznej. Pacjent, co do zasady, nie jest kierowany do konkretnego podmiotu i sam może zadecydować, gdzie chce się zapisać.
Jak należy postąpić w przypadku pacjenta nieposiadającego numeru PESEL?
Jeśli pacjent nie posiada numeru PESEL, wówczas w formularzu służącym do wystawienia e-skierowania należy wybrać pole „Inny identyfikator” i uzupełnić wymagane pola. Innym identyfikatorem może być np. nr paszportu lub nr karty ubezpieczenia. Po wystawieniu e-skierowania osobie nieposiadającej numeru PESEL lekarz powinien przekazać wydruk informacyjny, na podstawie którego będzie ona mogła zrealizować e-skierowanie. Podczas rejestracji takiego e-skierowania należy podać 44-cyfrowy kod kreskowy widoczny na wydruku informacyjnym.
Czy pacjent może mieć kilka e-skierowań na to samo świadczenie?
Tak, pacjent może otrzymać kilka e-skierowań na to samo świadczenie. W przypadku, gdy zapisze się na świadczenie finansowane ze środków NFZ, zostanie zablokowana możliwość rejestracji kolejnego takiego samego e-skierowania – aż do czasu realizacji tego świadczenia. Przez „to samo skierowanie” rozumie się e-skierowanie wystawione do tej samej poradni, z tym samym rozpoznaniem (wg ICD10) oraz np. tym samym oznaczeniem strony ciała, którego dotyczyło rozpoznanie.
Czy wymaganie od pacjenta podania numeru PESEL podczas rejestracji na wizytę jest zgodne z RODO?
Tak. Podstawę prawną wymagania od pacjenta numeru PESEL podczas rejestracji stanowi art. 20 ust. 2a pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym pacjent zobowiązany jest udostępnić podmiotowi leczniczemu klucz dostępu do skierowania albo kod dostępu oraz numer PESEL, w celu dokonania wpisu na listę oczekujących. Pacjent może wybrać sposób, w jaki przekaże numer PESEL: ustnie , okazanie dokumentu zawierającego numer PESEL lub przekazanie numeru PESEL zapisanego na kartce. Placówkom medycznym zaleca się powieszenie komunikatu informującego, że przy okienku rejestracji może przebywać tylko jedna osoba.
Czy e-skierowanie można zrealizować tylko w placówce obsługującej funkcjonalność e-skierowania?
Nie. Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie placówki będą zobowiązane do obsługi e-skierowań. Natomiast do tego czasu możliwe jest zapisanie się na usługę zdrowotną w placówce, która nie jest jeszcze podłączona do systemu e-zdrowie (P1). Przy rejestracji należy wówczas podać podstawowe informacje o skierowaniu (kto wystawił, z jakim rozpoznaniem) oraz 4-cyfrowy kod dostępu i nr PESEL lub klucz – 44-cyfrowy numer umożliwiający odczytanie e-skierowania albo numer identyfikujący – identyfikator techniczny umożliwiający rozróżnienie dokumentu w systemie, a także złożyć oświadczenie o rejestracji e-skierowania w jednej placówce.
Jaka jest procedura postępowania w przypadku zgubienia kodów dostępowych przez pacjenta?
Kody dostępowe znajdują się na wydruku informacyjnym, a także w wiadomości SMS lub e-mail, w przypadku, gdy pacjent na IKP zaznaczył uprzednio opcję, że chciałby otrzymywać powiadomienia z danymi dostępowymi do wystawionych e-skierowań tymi właśnie kanałami. W przypadku, gdy pacjent zgubi wydruk informacyjny, ale dodatkowo miał włączoną opcję powiadomień np. za pomocą e-mail, może w ten sposób odnaleźć kod dostępowy. Ponadto kod dostępowy można sprawdzić logując się na IKP. W ostateczności należy udać się ponownie do placówki, w której wystawione zostało e-skierowanie, w celu uzyskania nowego wydruku informacyjnego.
Co dzieje się w przypadku, gdy pacjent nie korzysta z IKP?
Pacjent, który nie aktywował IKP oraz nie podał adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu otrzymuje od osoby wystawiającej e-skierowanie wydruk informacyjny, dzięki któremu może zrealizować e-skierowanie.
Czy mając e-skierowanie na NFZ można je zrealizować w prywatnej placówce?
Wprowadzenie e-skierowania nie zmienia zasad związanych z zapisywaniem się na świadczenia. Co do zasady, skierowania konieczne są do realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W przypadku niektórych świadczeń skierowanie jest jednak wymagane niezależnie od źródła jego finansowania. Są to badania, które wiążą się z większym ryzykiem dla pacjenta, tj.: badania medycyny nuklearnej oraz tomografii komputerowej.
W jaki sposób pacjent może otrzymywać e-recepty lub e-skierowania w postaci SMS-a lub e-maila?
W tym celu pacjent musi zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta. Po zalogowaniu klika „Moje konto” (w prawym górnym rogu ekranu), a następnie wybiera „Edytuj swoje dane”. Następnie w formularzu wprowadza swój numer telefonu lub/i adres e-mailowy. Musi również zaznaczyć, czy chce otrzymywać powiadomienia o wystawionych elektronicznych dokumentach SMS-em lub/i e-mailem. Operację należy potwierdzić klikając „Zapisz”.
Źródło: Centrum e-Zdrowia