Cel inicjatywy ustawodawczej, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ma zostać osiągnięty poprzez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania: profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich; infrastruktury ochrony zdrowia wpływającej na jakość i dostępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej.

Planowane jest też dodatkowe finansowanie m.in. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18 roku życia oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Na te zadania rocznie wydatkowane mają być cztery miliardy złotych, ukierunkowane na trzy główne filary Funduszu: leki i świadczenia zdrowotne, inwestycje oraz profilaktykę.

Fundusz będzie państwowym funduszem celowym, którego dysponentem będzie Minister Zdrowia. W ramach Funduszu wyodrębnione zostały cztery subfundusze: infrastruktury strategicznej; modernizacji podmiotów leczniczych; rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjny.

Autorzy projektu podnoszą, że zupełną nowością będą niektóre rozwiązania przewidziane w zakresie subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego. Część środków zostanie przeznaczona na wprowadzenie bezlimitowych świadczeń szpitalnych i specjalistycznych dla dzieci.

"Ustawa wprowadza mechanizm identyfikowania niezaspokojonych potrzeb medycznych, co będzie stanowiło jedno z kryteriów wczesnego i warunkowego dostęp do technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz o wysokim poziomie innowacyjności dedykowanych szczególnie chorobom nowotworowym oraz rzadkim" – wskazano w uzasadnieniu.

W porównaniu z dotychczas funkcjonującymi rozwiązaniami w tym zakresie, zapisy ustawy umożliwią także uproszczony ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL). Filar inwestycyjny będzie dedykowany rozbudowie nowoczesnej infrastruktury w polskich szpitalach. Dzięki temu powstaną warunki do realizacji racjonalnego i skutecznego leczenia.

Z kolei środki przewidziane w ramach filaru profilaktyki zasilą między innymi budżety jednostek samorządu terytorialnego, które mają opracowany wieloletni plan polityki zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych na swoim terenie. Wsparcie na profilaktykę otrzymają również podmioty lecznicze realizujące programy profilaktyki zdrowotnej w celu zwiększenia zgłaszalności kobiet i mężczyzn na badania w programach profilaktyki.

Projekt ustawy wskazuje przychody Funduszu, którymi będą: wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 95e ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotacje z budżetu państwa, z części której dysponentem jest Minister Zdrowia, odsetki od zgromadzonych środków, dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy oraz wpływy z innych tytułów. Projekt zakłada również, że ze środków Funduszu będą pokrywane koszty jego obsługi. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl