W kwietniu 2020 r. Kantar przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Polacy zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu polskiej gospodarki i prognozę zmian sytuacji materialnej ludności w ciągu najbliższych trzech lat, a także o ocenę możliwości znalezienia pracy w Polsce.

Z badania wynika, że 33 proc. Polaków dobrze ocenia kierunek biegu spraw w kraju. Przeciwnego zdania jest 54 proc. badanych. 13 proc. respondentów nie potrafi ocenić kierunku biegu spraw. Co piąty Polak (21 proc.) uważa, że gospodarka naszego kraju rozwija się, natomiast 73 proc. badanych jest pesymistycznie nastawionych do stanu polskiej gospodarki.

19 proc. Polaków uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w Polsce nie zmienią się. Na polepszenie warunków wskazuje niemal co czwarty badany (22 proc.), natomiast 53 proc. z nich sądzi, że ulegną one pogorszeniu.

Reklama

Większość Polaków (66 proc.) jest przekonana, że w Polsce można znaleźć pracę. Natomiast 27 proc. ankietowanych deklaruje, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju jest trudne lub w ogóle niemożliwe.

Polacy częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym, niż w dobrym kierunku. Ponad połowa badanych (54 proc.) pesymistycznie ocenia kierunek zmian, natomiast 33 proc. respondentów pozytywnie patrzy na kierunek biegu spraw w kraju. 13 proc. ankietowanych nie było w stanie określić swojego stanowiska. W porównaniu do wyników otrzymanych w marcu, widoczny jest spadek odsetka osób, które pozytywnie oceniają kierunek biegu spraw (o cztery punkty procentowe) oraz znaczny wzrost (o 12 punktów procentowych) odsetka osób, które negatywnie oceniają kierunek zmian. Również odsetek osób, które nie mają zdania spadł o osiem punktów procentowych.

73 proc. Polaków jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym większość z nich (51 proc. ogółu) uważa, że jest to lekki kryzys, natomiast przekonanie o głębokim kryzysie wyraża ponad jedna piąta badanych (22 proc. ogółu). Polacy pozytywnie nastawieni do kondycji polskiej gospodarki stanowią 21 proc. respondentów.

19 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 22 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia. Większość spośród osób, które sądzą w ten sposób (16 proc. ogółu) oczekuje pewnej poprawy, a pozostali (6 proc.) wyraźnej poprawy. Ponad połowa (53 proc.) Polaków wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 23 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 30 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 6 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

Z badania wynika, że 66 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 54 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 12 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. 24 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 3 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 7 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

W stosunku do wyników z marca, opinie Polaków o rynku pracy uległy zmianie. O 12 punktów procentowych zmalał odsetek osób deklarujących, że w Polsce można znaleźć pracę. Również o 12 punktów procentowych wzrósł odsetek osób negatywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce. Procent badanych niemających na ten temat zdania nie zmienił się.

Sondaż przeprowadzono 16 i 17 kwietnia 2020 r., metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku od 15 lat wzwyż. (PAP)

autor: Olga Łozińska