Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych na sześciu byłych członków zarządu i sześciu byłych i obecnych członków rady nadzorczej GetBacku - podała Komisja w komunikacie.

"Wszczęcie postępowań jest konsekwencją wielokrotnego naruszenia przez GetBack SA obowiązków informacyjnych (...) wskazanych w decyzji KNF z 17 grudnia 2019 r. nakładającej na spółkę karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy zł. Wszystkie naruszenia zostały przez KNF uznane za rażące" - napisano w komunikacie.

KNF w grudniu 2019 roku nałożyła na GetBack karę za naruszenia dotyczące sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie trzech raportów okresowych za 2017 r. i pierwszy kwartał 2018 r.

"Członkowie zarządów oraz rad nadzorczych emitentów powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnieniem funkcji oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku niewywiązania się z obowiązków" - napisano w komunikacie.

"Bieżący komunikat ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania reguł uczciwego obrotu oraz podkreślenie okoliczności, że za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych odpowiedzialne są osoby sprawujące funkcje w zarządzie, a członkowie rady nadzorczej za nadzór w tym zakresie" - dodano. (PAP Biznes)