Sejm uchwalił czwartek nowelę ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest m.in. odbiurokratyzowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, co ma usprawnić procesy inwestycyjne.

Za nowelą bez poprawek opowiedziało się 283 posłów, przeciw zagłosowało 10, od głosu wstrzymało się 159 posłów.

Jak podkreśliło Ministerstwo Rozwoju w uzasadnieniu do noweli, zmiany znacznie ułatwią prace geodetów, zniosą też nadmierne ograniczenia, w tym biurokratyczne, które występują w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych.

Zmiana upraszcza sposób pobierania od geodetów opłat za dokumenty potrzebne im do pracy. Daje możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili, które trzeba będzie zgłosić w ciągu 5 dni.

Według MR mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty, a w efekcie czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi skróci się o dwie trzecie – średnio z 60 do 18 dni. To oznacza - jak ocenił resort - krótszy czas potrzebny na realizację każdej inwestycji.

Po wejściu w życie nowych przepisów, bezpłatnie ze strony geoportal.gov.pl będzie można pobrać wiele danych przestrzennych, dostępnych dotychczas tylko na wniosek i za opłatą. Chodzi m.in. o dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach. Dane przestrzenne należą do jednych z najbardziej wartościowych informacji sektora publicznego - podkreśliło ministerstwo, zaznaczając, że ich udostępnienie wychodzi naprzeciw polityce otwierania danych publicznych określonej w „Programie otwierania danych publicznych” z 2016 r.

Nowe przepisy wprowadzą też obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych - podkreśliło ministerstwo. W opinii resortu, rozwiązania te przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów, które opisują zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów. (PAP)

Autorzy: Piotr Gozdowski, Longina Grzegórska-Szpyt