Farmaceuci będą mogli m.in. prowadzić konsultacje farmaceutyczne i przeglądy lekowe, opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej i wykonywać proste badania diagnostyczne – zakłada projekt przyjęty we wtorek przez rząd.

Chodzi o przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o zawodzie farmaceuty.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu wskazano, że dzięki regulacji wzrośnie rola i pozycja farmaceutów - będą mogli brać znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią.

Projekt zakłada, że farmaceuci będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne. Rozwiązanie to – zdaniem MZ - ułatwi pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy o farmakoterapii i ograniczy przyjmowanie przez nich produktów lub suplementów, które nie są niezbędne w procesie leczenia.

Farmaceuci będą też mogli prowadzić przeglądy lekowe. Chodzi o wykrywanie ewentualnych niepożądanych interakcji między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub między produktami leczniczymi a innymi produktami (np. suplementami diety). MZ podnosi, że obecnie brak jest instrumentów pozwalających na skuteczne wykrywanie tego typu problemów.

Projekt przewiduje, że farmaceuci będą mogli opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej. Chodzi o usystematyzowanie i racjonalizację procesu opieki farmaceutycznej – zarówno co do przyjmowanych produktów leczniczych, jak również w zakresie rozwiązań alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia. Rozwiązania te mają zwiększyć skuteczność farmakoterapii.

Regulacja zakłada również, że farmaceuci będą mogli wykonywać proste badania diagnostyczne, które są związane z farmakoterapią. Rozwiązanie to ma zwiększyć dostępność pacjentów do powszechnych badań diagnostycznych, które nie wymagają wykonywania w jednostce prowadzącej działalność leczniczą.

W zakresie merytorycznego świadczenia opieki farmaceutycznej farmaceuta będzie niezależny od właściciela apteki.

Projekt zakłada też, że farmaceuci zatrudnieni w szpitalach będą mogli m.in. brać udział w pracach komitetu terapeutycznego, uczestniczyć w badaniach klinicznych, nadzorować gospodarkę produktami leczniczymi, czy zarządzać lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach. Aktywności te mają odbywać się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapie pacjenta.

W projekcie zaproponowano nową formę kształcenia podyplomowego, jaką będą kursy kwalifikacyjne. Pozwolą one na uzyskanie przez farmaceutę dodatkowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.

CIR podaje, że wprowadzono przepis umożliwiający farmaceucie – legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie farmacji – uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji.

Nowe przepisy – jak wskazano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów - realizują postulaty zamieszczone w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2022”.

Autorzy zaznaczają, że projekt ustawy nie zawiera żadnych przepisów, które regulują lub ograniczają swobodę wykonywania zawodu przez techników farmaceutycznych.

Zaproponowano, aby rozwiązania zawarte w projekcie weszły w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl