Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. monitorowania obrotu niektórymi paliwami


Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejami opałowymi i olejami napędowymi przeznaczonymi do celów opałowych oraz pozostałymi ciekłymi paliwami opałowymi.
"W ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadzono w szczególności poniższe zmiany:
- systemem monitorowania objęto obok przewozu olejów opałowych także obrót olejami opałowymi, w tym obrót dokonywany bez ich fizycznego przemieszczenia, a także, pośrednio, zużycie tych wyrobów;
- przepisy obejmą dystrybucję olejów opałowych bez względu na status podmiotów nabywających olej, czyli także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej;
- podmioty zużywające olej opałowy oraz podmioty dokonujące sprzedaży oleju opałowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy podlegać będą obowiązkowi zgłoszenia rejestracyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych przeznaczonych do celów opałowych. Spod obowiązku rejestracji zostaną wyłączone podmioty nabywające oleje opałowe w punktach sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio
100 kg lub objętości 100 litrów;
- uproszczono system potwierdzania przeznaczenia oleju dla celów opałowych poprzez zastąpienie papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych systemem elektronicznym" - czytamy w komunikacie.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzają, m. in.:
- definicje zużywającego podmiotu olejowego, pośredniczącego podmiotu olejowego i umowy okresowej;
- obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot olejowy i pośredniczący podmiot olejowy;
- określenie organów podatkowych właściwych w sprawach rejestracji zużywających pomiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych;
- regulacje dotyczące właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych w sprawach rejestracji dla zużywających podmiotów olejowych lub pośredniczących podmiotów olejowych;
- uprawienia organów skarbowych o charakterze weryfikacyjnym;
- obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego przez zużywający pomiot olejowy oraz pośredniczący podmiot olejowy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego a także obowiązek zgłaszania zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjny uproszczonym;
- zasady stosowania obniżonych stawek akcyzy dla olejów opałowych;
- sposób postępowania w przypadku awarii systemu monitorowania przewozu i obrotu, wymieniono także.
Ustawa modyfikuje również inne przepisy, które wpływać mogą na efektywność systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Nowelizacja ustawy - Prawo farmaceutyczne poszerza katalog podmiotów, które mogą strzec i przechowywać zatrzymane, zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także katalog danych zgłaszanych Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu pozwalających identyfikować te produkty. Zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym poszerzają kompetencje organów skarbowych dokonujących kontroli drogowych środków transportu (przyznanie uprawnień do zatrzymania dowodu rejestracyjnego kontrolowanego pojazdu). Zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy wprowadzają odpowiedzialność karnoskarbową za niedokonanie zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego (obowiązek zgłoszenia wynika z nowowprowadzanego art. 16b ustawy o podatku akcyzowym). Zgodnie ze zmianą ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie obowiązany do niezwłocznego powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu, wygaśnięciu albo zmianie koncesji dla podmiotu prowadzącego działalność w zakresie sprzedaży oleju opałowego.
Zmiany pozostałych ustaw (Ordynacji podatkowej, ustawy o opłacie skarbowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o Policji i ustawy o transporcie drogowym) w konsekwencji zmian ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i ustawy o podatku akcyzowym uzupełniają stosowne przepisy.
Zasadniczy termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 września 2019 r., jednakże:
- zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczące obowiązków rejestracyjnych i właściwości organów wejdą życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Z tym dniem wejdą też w życie zmiany w ustawie - Prawo energetyczne (obowiązki informacyjne Prezesa URE), zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa (uzupełnienie katalogu czynności sprawdzających o weryfikację zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych), zmiany w Kodeksie karnym skarbowym (przestępstwo niedokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego) oraz zmiany w ustawie o opłacie skarbowej (zwolnienie od opłaty skarbowej pełnomocnictwa do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego). Jednakże, zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 16 ustawy, do dnia 31 marca 2020 r. mogą być w powyższym zakresie stosowane przepisy dotychczasowe;
- po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wejść w życie część zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i w ustawie Prawo farmaceutyczne (m. in. zmiany związane z przewozem produktów leczniczych);
- z dniem 1 stycznia 2020 r. mają wejść w życie zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym dotyczące uprawnień do zatrzymania dowodu rejestracyjnego kontrolowanego pojazdu przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
(ISBnews)