List opublikowano w piątek na stronie internetowej MEN. Minister zobowiązała dyrektorów do tego by zaznajomili z jego treścią nauczycieli.

"Doceniając szczególną rolę i odpowiedzialność nauczycieli, Rząd RP podejmuje szereg działań w celu wzmocnienia prestiżu tego zawodu. W 2017 r., po 5-letnim okresie zamrożenia płac nauczycieli, dokonaliśmy waloryzacji Państwa wynagrodzeń. Od kwietnia 2018 r. sukcesywnie realizujemy rządowy plan podniesienia pensji nauczycieli. To jeden z priorytetów w zakresie polityki oświatowej państwa" - napisała Zalewska.

"Dziś podpisałam rozporządzenie podwyższające od 1 stycznia br. o kolejne 5 proc. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Zależy mi na tym, aby nauczyciele mogli jak najszybciej otrzymać wyższe pensje. Liczę, że w krótkim czasie samorządy wypłacą podwyższone wynagrodzenie z wyrównaniem od stycznia" - poinformowała.

"We wrześniu br., po raz kolejny w tym roku, wzrosną Państwa pensje. W wyniku przyspieszenia podwyższania płac od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty będzie wyższe o 371 zł, nauczyciela kontraktowego o 381 zł, nauczyciela mianowanego o 432 zł i nauczyciela dyplomowanego o 508 zł (w stosunku do 31 marca 2018 r.). Tym samym pensje wzrosną o 16,1 proc." - podała minister.

Przypomniała, że samorząd terytorialny, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, "ma istotny wpływ na kształtowanie pensji nauczycieli na swoim terenie". Wyjaśniła, że ustala on m.in. wysokość części dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. "Samorząd posiada także kompetencje do zwiększania wynagrodzeń ponad minimalne kwoty wynikające z przepisów ustawowych i rozporządzenia. Dlatego też planuję wzmocnienie udziału związków zawodowych w stanowieniu przepisów prawa miejscowego dotyczących istotnych składników wynagrodzenia nauczycieli. Przywrócimy obowiązek corocznego uchwalania przez samorządy regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz uzgadniania ich z nauczycielskimi związkami zawodowymi" - zapowiedziała szefowa MEN.

"Podjęłam również prace legislacyjne, aby od 1 września br. zaczęły funkcjonować nowe regulacje wzmacniające Państwa zarobki. Ważnym wsparciem dla nauczycieli stażystów będzie dodatek +na start+. Otrzymają oni dwukrotnie, w pierwszym oraz drugim roku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł" - czytamy w liście do nauczycieli i dyrektorów szkół.

Zalewska poinformowała też, że w ramowych planach nauczania zostanie zwiększona liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. "Chcemy w taki sposób wzmocnić finansowanie wynagrodzeń nauczycieli za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów" - zaznaczyła. Dodała, że w szkole podstawowej zarówno na pierwszym, jak i drugim etapie kształcenia (klasy I-III oraz klasy IV-VIII) liczba godzin do dyspozycji dyrektora wzrośnie o godzinę. Ta zmiana będzie dotyczyła również liceum ogólnokształcącego (także o godzinę).

"Wśród planowanych zmian warto zwrócić uwagę na rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych oraz mianowanych. Dodatek ten dla nauczyciela kontraktowego będzie wynosił 200 zł, a dla nauczyciela mianowanego 400 zł. Przypomnę również, że nauczyciel dyplomowany otrzyma dodatek za wyróżniającą pracę, jak wcześniej zapisano w ustawie, w wysokości 500 zł" - podała minister.

Poinformowała, że w ramach prac nad zmianą ustawy Karta Nauczyciela będą analizowane minimalne stawki i zakres uprawnień do dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. W szczególności dotyczy to dodatku za wychowawstwo i za warunki pracy.

"W związku z kolejną podwyżką wynagrodzeń od 1 września 2019 r. zostanie znowelizowane rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W ramach tej nowelizacji chcemy doprecyzować przepis dotyczący dodatku za wychowawstwo" - zapowiedziała Zalewska. "Zależy nam na tym, aby przepisy jednoznacznie upoważniały do tego dodatku nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym" - dodała.

Podała, że na sfinansowanie nowych rozwiązań dotyczących wynagrodzeń nauczycieli oprócz 2,8 mld zł ujętych w podpisanej ustawie budżetowej, jest zagwarantowane w budżecie państwa około 1 mld zł.

"Podzielam Państwa opinię, że system wynagradzania nauczycieli wymaga zmiany. To kluczowe, aby wprowadzić nowe rozwiązania – jednoznaczne i zrozumiałe. System wynagradzania nauczycieli powinien być czytelnym mechanizmem motywującym najlepszych do pracy w szkole. Dwukrotnie podejmowałam próby wypracowania nowego modelu wynagrodzeń wspólnie z przedstawicielami samorządu terytorialnego i nauczycielskich związków zawodowych. Nie powiodły się. Dlatego też zleciłam Instytutowi Badań Edukacyjnych przeprowadzenie szczegółowej analizy dotychczasowego systemu oraz opracowanie propozycji kierunków jego zmiany. Wyniki analizy dokonanej przez ekspertów IBE zostaną przedstawione do 30 czerwca 2019 r." - czytamy w liście szefowej MEN.

"Mam nadzieję, że podjęte działania w satysfakcjonujący sposób przyczynią się do polepszenia warunków Państwa pracy" - zaznaczyła.

Minister edukacji zwróciła się do dyrektorów o zapoznanie nauczycieli z treścią listu i poinformowanie o tym do końca lutego br. właściwego kuratora oświaty. "To ważne, aby wszyscy nauczyciele mogli dowiedzieć się o planowanych działaniach na rzecz podniesienia ich wynagrodzeń" - wyjaśniła.