Ostanie posiedzenie izb zaowocowało kolejnymi reformami. Zmiany odczują m.in. emeryci, pracownicy administracji publicznej i właściciele nieruchomości. Oto najważniejsze ustawy przyjęte przez parlament.
ikona lupy />
ShutterStock
Emerytura dla matek z czwórką dzieci. Senat doprecyzował przepisy

Ustawa wprowadzająca prawo do emerytury dla matki, która wychowała co najmniej czwórkę dzieci czeka już tylko na podpis prezydenta. Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus” zakłada, że świadczenie przysługiwać będzie osobom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a z powodu zajmowania się licznym potomstwem nie wypracowały minimalnej emerytury lub ich świadczenie jest od niej niższe. W przypadku śmierci matki pieniądze otrzymywać będzie ojciec dzieci. Świadczenie w wysokości 1 100 zł wypłacane będzie przez ZUS lub KRUS na wniosek matki po ukończeniu 60 roku życia (lub ojca, który ukończy 65 lat). W przypadku gdy osoba uprawniona pobiera już emeryturę niższą od minimalnego świadczenia, otrzymywać będzie wyrównanie do jego wysokości.

Wiceszef MRPIPS Marcin Zieleniecki przypomniał w Senacie, że wnioskować o świadczenie będzie można już od 1 marca br. Świadczenie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym będzie podjęta decyzja o jego przyznaniu. Doprecyzował również, że wysoka emerytura lub wynagrodzenie męża nie spowoduje, że kobieta nie będzie miała prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Przy ocenie prawa do świadczenia będą brane pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega.

Według szacunków rządu świadczenie „Mama 4 plus” w pełnej wysokości przysługiwać będzie ok. 65 tys. osób, kolejne 20,8 tys. będzie je otrzymywać w częściowym wymiarze.

Wynagrodzenia w NBP będą jawne. Zarząd złoży oświadczenia majątkowe

Zgodnie z uchwaloną przez posłów, a później senatorów ustawą dotyczącą ograniczenia wysokości wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim zarobki w NBP nie będą mogły przekraczać 60 proc. wysokości całkowitego wynagrodzenia prezesa Banku.

Co więcej, członkowie zarządu NBP i osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie będą zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych. Wynagrodzenia prezesa i wiceprezesów Banku będą uregulowane według dotychczasowych zasad, również polityka kształtowania wynagrodzeń pracowników NBP nadal pozostanie domeną zarządu Banku.

Jawna będzie też wysokość wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy. Ujawnione zostaną także zarobki osób sprawujących te funkcje w latach 1995–2018. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym.

"Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli z dnia na dzień opublikować dane dotyczące zarobków zarządu i kadry kierowniczej od 1995 roku – mówiła Anna Trzecińska, wiceprezes NBP podczas debaty w Senacie. Podkreśliła, że potrzebne jest vacatio legis.

Użytkowanie wieczyste. Ochrona przed nieuzasadnioną podwyżką opłat

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, za którą głosowali członkowie Sejmu i Senatu. Nowelizacja wprowadza maksymalny poziom wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej i bonifikaty od tej opłaty. Przewiduje, że modyfikacja wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości nie może być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie z 4 kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji, określonych według wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych, ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jak zapewnia ustawodawca, rozwiązania te będą stosowane w sprawach aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego wszczętych od 5 października 2018 r.

Nowelizacja przewiduje, że na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd. Jeżeli zdecyduje on o wyższej bonifikacie niż 60 proc. proponowanych przez Skarb Państwa, to na tym terenie zostanie ona automatycznie podwyższona przez wojewodę do tego samego poziomu.

Zmiany w kodeksie wyborczym. Skazany nie zostanie samorządowcem

Według nowelizacji przyjętej przez parlamentarzystów, osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Dotychczas nie mogła kandydować osoba skazana za takie przestępstwa na karę pozbawienia wolności.

Nowela zakłada też powrót do 1 obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz prezydenckich. Dwie komisje wyborcze – ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania – będą powoływane tylko przy wyborach samorządowych i przy ponownych wyborach samorządowych. Zgodnie z nowymi przepisami osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych w innych okręgach wyborczych niż okręg, w którym kandyduje osoba z nimi spokrewniona.