Jak wynika z komunikatu MPiT, "PAK, jako agencja wykonawcza, ma wspierać przemysł kosmiczny, użytkowanie przestrzeni kosmicznej, rozwój technik kosmicznych, w tym inżynierii satelitarnej, a także badania i wykorzystywanie ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych i bezpieczeństwa państwa".

Resort przypomina, że PAK ma kluczowy udział we wdrażaniu w życie Polskiej Strategii Kosmicznej, która weszła w życie w lutym 2017 i jest elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polska Strategia Kosmiczna powstała m.in. po to, by - jak czytamy w komunikacie resortu - ułatwić "współpracę między nauką a przemysłem, rozwój innowacyjnych technologii", a także by "umożliwić rozwój sektora kosmicznego, który będzie przyczyniał się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki".

"Zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, sprawią, że proces ten będzie możliwie najszybszy, a działania maksymalnie precyzyjne” – powiedziała cytowana w komunikacie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Najważniejsze zadania PAK to: zapewnianie wsparcia eksperckiego i wiedzy technologicznej innym organom administracji publicznej, opracowanie i wdrażanie Krajowego Programu Kosmicznego, który ma być jednym z kluczowych instrumentów realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą, a także wspieranie edukacji i kształcenia specjalistów związanych z badaniem kosmosu. Oprócz tego PAK ma wykonywać zadania z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej i innych organów administracji rządowej.

Co istotne, agencja będzie mogła też udzielać niefinansowego wsparcia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, a także partnerom społecznym i gospodarczym (organizacjom pracodawców, związkowcom). "Wsparcie to - jak czytamy w komunikacie - będzie udzielane na szkolenia, doradztwo, udział w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach: konferencjach, seminariach, warsztatach. "Chodzi o doradztwo w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej i udziale w europejskim procesie harmonizacji technologii kosmicznych i satelitarnych" - pisze MTiP.

Agencja będzie też wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej. Wsparcie to obejmie działalność informacyjną i promocyjną, jak również projekty edukacyjne. "Po zmianach Polska Agencja Kosmiczna będzie podlegać ministrowi właściwemu ds. gospodarki, który od ponad 10 lat jest ministrem wiodącym dla polskiej polityki kosmicznej i ma koordynować działania związane z wykonaniem Polskiej Strategii Kosmicznej" - informuje resort.

"Zaproponowane w nowelizacji zmiany są m.in. związane z dostosowaniem nadzoru nad PAK do praktyki europejskiej, a w szczególności tych państw, które są członkami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Zwykle to właśnie minister właściwy ds. gospodarki/przemysłu lub nauki/badań koordynuje politykę kosmiczną" – wyjaśnia, cytowany przez MPiT wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa, odpowiedzialny za projekt ustawy.

Zgodnie z nowelizacją zmieni się siedziba centrali PAK - zostanie ona przeniesiona z Gdańska do Warszawy. Jest to - jak tłumaczy resort - usankcjonowanie stanu faktycznego, ponieważ większość etatów Polskiej Agencji Kosmicznej dotyczy osób wykonujących pracę w siedzibie dotychczasowego Oddziału Terenowego w Warszawie. "Istotne są także kwestie logistyczne związane z realizacją bieżących zadań, takich jak np. konieczność stałej współpracy agencji z ministerstwami i urzędami centralnymi, jak również utrzymywanie kontaktów międzynarodowych. Również większość podmiotów polskiego sektora kosmicznego jest skupiona w województwie mazowieckim" - pisze MPiT. Dotychczasową centralę w Gdańsku będzie można przekształcić w oddział. Ze względu na bliskość Doliny Lotniczej i możliwość współpracy z Ukrainą utrzymany zostanie oddział też PAK w Rzeszowie.

autor: Ewa Wesołowska