W poniedziałek ośmiu z 14 sędziów (siedmiu sędziów SR w Słupsku i jeden SR w Lęborku) ubiegających się o wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym w Słupsku złożyło wnioski do KRS o wyłączenie 14 z 15 członków Rady z oceny kandydatur zgłoszonych w konkursie.

Przewodniczący KRS Leszek Mazur poinformował na posiedzeniu, że wnioski dotyczą 14 osób i „należy je traktować jako wnioski o wyłączenie poszczególnych członków Rady”.

Część posiedzenia dotyczącą rozpoznania tych wniosków prowadził sędzia Wiesław Johann. Poinformował, że są to wnioski „jednobrzmiące”. Wszyscy wnioskodawcy „wnoszą o wyłączenie od rozpoznawania sprawy 14 członków KRS, powołując się na to, że mają wątpliwości, co do obiektywizmu tych osób” - podkreślił sędzia.

Reklama

Zgodnie z propozycją Johanna, przyjęto procedurę głosowania nad każdą z osób, których wnioskodawcy domagali się wyłączenia. Wobec 13 członków wnioski jednomyślnie zostały oddalone jako bezpodstawne. Natomiast w głosowaniu dotyczącym członkini KRS sędzi Joanny Kołodziej-Michałowicz, żony jednego z kandydatów, wniosek został uznany większością głosów za bezpodstawny, dlatego że z mocy ustawy sędzia jest wyłączona z tego postępowania. W drugim głosowaniu KRS postanowiła postępowanie w tej sprawie umorzyć.

Poszczególne zespoły opiniujące 14 kandydatów ubiegających się w konkursie o wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym w Słupsku - gdzie są cztery wakaty sędziowskie: trzy w wydziale cywilnym i jeden w wydziale karnym - przedstawiły swoje rekomendacje Radzie.

Reklama

Ostatecznie rekomendacje poszczególnych zespołów opiniujących uzyskało czworo kandydatów: Hanna Kaflak-Januszko, Dariusz Leszkiewicz, Andrzej Michałowicz i Radosław Wyrwas, mimo że wszystkich negatywnie oceniło wcześniej zgromadzenie sędziów, a troje pierwszych także nie uzyskało pozytywnej opinii kolegium.

Członkowie KRS zgłaszali swoje wątpliwości, co do braku rekomendacji dla trojga sędziów kandydatów: Joanny Hetnarowicz-Sikory, Lidii Rzeczkowskiej i Krzysztofa Obsta (byli oni wśród wnioskujących o wyłączenie 14 członków KRS z oceny kandydatur). Wszyscy oni zostali pozytywnie ocenieni przez kolegium i zgromadzenie sędziów. Natomiast członkowie zespołów opiniujących w ich przypadku wstrzymali się od głosu.

Przedstawiciele zespołów opiniujących mówili, że KRS ma do czynienia z „konkursem na bardzo wysokim poziomie”, w którym staż pracy poszczególnych sędziów nie był dla zespołów „kryterium decydującym”. Zespoły wzięły pod uwagę oceny ze studiów i egzaminu sędziowskiego, jako to „namacalne kryterium”.

W głosowaniu KRS poparła sędziów wskazanych przez zespoły opiniujące i przyjęła uchwałę, zgodnie z którą przedstawi ich do rekomendacji prezydentowi RP jako kandydatów na sędziów Sądu Okręgowego w Słupsku.

Kandydatura 47-letniej Hanny Kaflak-Januszko uzyskała 13 głosów poparcia, dwoje członków KRS wstrzymało się od głosu. Kaflak-Januszko jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z oceną bardzo dobrą. Z takim samym wynikiem w 2015 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku finanse i ekonomia dla sędziów na Uniwersytecie Łódzkim. Egzamin sędziowski zdała z wynikiem bardzo dobrym. Orzeka w SR w Słupsku, była zastępcą wydziału, m.in. członkiem zarządu głównego i wiceprezesem oddziału słupskiego SSP „Iustitia”.

Za kandydaturą 42-letniego Dariusza Leszkiewicza zagłosowało 12 członków KRS, trzech wstrzymało się od głosu. Sędzia ukończył prawo na Uniwersytecie Szczecińskim z oceną bardzo dobrą. Egzamin sędziowski zdał na ocenę dobrą. Orzeka w SR w Słupsku.

Kandydaturę 44-letniego Andrzeja Michałowicza poparło 16 członków KRS. Ukończył Uniwersytet w Białymstoku z oceną bardzo dobrą. Z takim też wynikiem zdał egzamin sędziowski. Sędzia SR w Słupsku do marca 2018 r. Pełnił obowiązki kierownicze, był zastępcą wydziału karnego. Był prezesem Sądu Rejonowego w Miastku. Pełni obowiązki prezesa SO w Słupsku.

Za kandydaturą 42-letniego Radosława Wyrwasa zagłosowało 13 członków KRS, dwóch wstrzymało się od głosu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim z oceną bardzo dobrą. Z takim samym wynikiem zdał egzamin sędziowski. Orzekał jako asesor w SR w Gdyni, w SR w Wejherowie, gdzie został powołany na stanowisko sędziego. Orzeka w SR w Chojnicach, był delegowany do SO w Słupsku. (PAP)

autor: Inga Domurat