Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Jego celem jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Chodzi o warunki wjazdu i pobytu obywateli państw spoza Unii Europejskiej, m.in. w celu odbycia studiów czy szkoleń.

Jak wyjaśnia w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, dyrektywa ma umożliwić przybycie do Unii Europejskiej wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, w szczególności naukowców i studentów, a także promować UE jako atrakcyjne miejsce do badań i innowacji, a także zwiększanie jej szans w globalnej rywalizacji o talenty.

Projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw przygotował resort spraw wewnętrznych i administracji. Ma on na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Chodzi o warunki wjazdu i pobytu obywateli państw spoza Unii Europejskiej w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub w projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze opiekunki do dziecka czy pomocy domowej.

W projekcie przewidziano także procedurę zatwierdzania jednostek przyjmujących cudzoziemców objętych dyrektywą, a także przedłużania okresu zatwierdzenia i cofania tego zatwierdzenia, zgodnie w możliwością przewidzianą w dyrektywie.

Zgodnie z projektem, zatwierdzenie m.in. niektórych kategorii jednostek prowadzących studia, jednostek naukowych, organizatorów stażu oraz jednostek organizacyjnych, na której rzecz cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze – będzie następowało na ich wniosek na mocy decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji, po uzyskaniu informacji od określonych organów i po zasięgnięciu opinii właściwego ministra. W odniesieniu do uczelni wyższych opinia ta będzie wydawana przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Zatwierdzenie będzie ważne zasadniczo na 5 lat (albo zasadniczo na 2 lata w przypadku organizatora stażu oraz jednostki organizacyjnej, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz) – z możliwością przedłużania tych okresów.

Warunkiem zatwierdzenia będzie funkcjonowanie jednostek przyjmujących od co najmniej 5 lat, a także brak przeciwskazań ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego lub z uwagi na interes Polski. Decyzje o odmowie zatwierdzenia, przedłużenia okresu zatwierdzenia lub o cofnięciu zatwierdzenia będą podlegały kontroli sądowo-administracyjnej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w dzienniku ustaw, z wyjątkiem pakietu regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach. (PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec