Przepisy wprowadzone poprawkami do ustawy o nadzorze mogą być niekonstytucyjne - podało w swojej opinii biuro legislacyjne Senatu.

W toku II czytania projektu ustawy o nadzorze finansowym w Sejmie, zgłoszono do niego szereg poprawek, uchwalonych następnie w III czytaniu.

Jak piszą autorzy opinii najobszerniejsze zmiany wprowadzone do noweli na etapie II czytania to dodanie, do rozdziału 12 ustawy z dnia 29 sierpnia - Prawo bankowe oddziału AB – „Przejęcie banku” (art. 2 pkt 3 noweli) oraz zamieszczenie w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, działu IVa – „Restrukturyzacja banków” (art. 19 pkt 3 noweli).

"Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, ustalony w Konstytucji wymóg rozpatrywania przez Sejm projektów ustaw w trzech czytaniach oznacza nakaz, by podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie, przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak aby nie zabrakło czasu i możliwości na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. Nakazowi temu sprzeciwia się wprowadzanie do projektu ustawy daleko idących modyfikacji na ostatnich etapach procedury sejmowej, a dotyczy to w szczególności obszernych poprawek zgłaszanych w II czytaniu, niezwiązanych z projektem i niebędących przedtem przedmiotem rozważań w komisjach" - napisano.

Reklama

Autorzy powołują się tutaj na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r., sygn. K 3/98.

"Konkludując, te przepisy opiniowanej ustawy, które znalazły się w niej w wyniku przyjęcia poprawek pochodzących z II czytania w Sejmie i które nie pozostają w związku przedmiotowym z pierwotnym przedłożeniem, mogą się spotkać z zarzutem naruszenia art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji RP" - napisano.

W piątek nad projektem debatuje senacka komisja.