51,9 proc. tych wierzytelności ma zostać umorzone, a pozostałe skonwertowane na akcje nowej emisji GetBack po cenie 5 gr.

Spłata części wierzytelności ma nastąpić w sześciu ratach - pierwsza rata, 53,6 proc. spłacanej kwoty, ma trafić do wierzycieli na koniec czerwca 2019 r. We wcześniejszych propozycjach środki miały być wypłacane m.in obligatariuszom w szesnastu ratach, co poł roku.

Pierwsza grupa wierzycieli obejmuje obligatariuszy niezabezpieczonych papierów dłużnych spółki, kredytodawców oraz pożyczkodawców oraz wierzyciele posiadający od GetBack poręczenia obligacji wyemitowanych przez jednostki zależnej windykacyjnej firmy.

Reklama

GetBack zakłada, że wobec tych wierzycieli dług zostanie umorzony w 51,9 proc., umorzone mają zostać również odsetki. W październikowych propozycjach spółka zakładała umorzenie 37 proc. tych wierzytelności.

Niespłacona oraz nieumorzona część wierzytelności, czyli 25 proc. ich wartości, ma zostać skonwertowana na akcje nowej emisji GetBack.

W wyniku planowanej konwersji wierzytelności na akcje kapitał zakładowy spółki ma zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 557,7 mln zł oraz nie wyższą niż 590,6 mln zł, w drodze emisji nie mniej niż 11,15 mld oraz nie więcej niż 11,81 mld nowych akcji serii F, po cenie emisyjnej 5 groszy za akcję.

Wierzytelności podmiotów posiadających dług zabezpieczony na majątku GetBack (które wyrażą zgodę na udział w układzie) mają - według propozycji - zostać spłacone w 52 proc., jednorazowo do końca czerwca 2019 roku, czyli w takim samym stopniu jaki zakładały propozycje z października. Umorzeniu ma ulec 23 proc. wierzytelności oraz odsetki, a pozostała część - 25 proc. - ma podlegać konwersji na akcje GetBack.

Wierzytelności GetBack wynikające m.in. ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla pracowników spółki mają zostać spłacone w całości.

W październiku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej odroczył bezterminowo zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack. Termin wznowienia zgromadzenia nie został podany.

Wierzyciele mają zdecydować o wyborze jednej z trzech propozycji układowych. Kurator obligatariuszy GetBacku zakładał spłatę należności głównej dla pierwszej grupy wierzycieli (m.in. obligatariusze niezabezpieczeni na majątku oraz kredytodawcy) w 50,5-proc. Podobny poziom proponowała Rada Wierzycieli. Kurator obligatariuszy GetBacku informował, że w głosowaniu nad układem odda swój głos na propozycje rady wierzycieli. (PAP Biznes)