Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zaapelowało w poniedziałek do wszystkich organów państwowych o respektowanie orzeczeń sądowych odnoszących się do zmian w Sądzie Najwyższym. Uchwałę w tej sprawie zamieszczono na stronie WSA.

"Zgromadzenie apeluje do wszystkich organów państwowych o respektowanie orzeczeń sądowych odnoszących się do zmian w SN, w tym do procedury powoływania jego sędziów. Dotyczy to w szczególności postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN oraz postanowienia Wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października 2018 r." - głosi uchwała zgromadzenia.

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował 19 października o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku. Jak informowano, TSUE - jeszcze przed przedstawieniem przez Polskę uwag w ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych, uwzględnił wszystkie wnioski Komisji do czasu wydania postanowienia kończącego postępowanie.

TSUE chce, by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku, byli przywróceni do orzekania. Zgodnie z postanowieniem TSUE Polska ma powstrzymać się od wszelkich środków mających na celu powołanie nowego pierwszego prezesa oraz mających na celu wskazanie osoby, której powierzone miałoby być kierowanie wspomnianą instytucją w miejsce pierwszego prezesa do czasu powołania nowego prezesa. Polska ma też co miesiąc raportować, w jaki sposób wykonuje postanowienie TSUE.

W zeszłym tygodniu wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślał w Sejmie, że Polska "przestrzega i będzie przestrzegać prawa UE". "W związku z powyższym, rząd polski podejmie odpowiednie kroki prawne w celu wdrożenia nakazów płynących z postanowienia TSUE" - zapewniał wiceminister.

We wrześniu i październiku NSA uwzględnił natomiast część wniosków o zabezpieczenie i wstrzymał - w zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał KRS odnoszących się do powołania sędziów SN do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wnioski złożyli w NSA kandydaci na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS w związku z skierowaniem kandydatur do prezydenta.

Ponadto - w poniedziałkowej uchwale - zgromadzenie sędziów WSA wyraziło "głębokie zaniepokojenie i zdecydowaną dezaprobatę wobec wszelkich działań organów władzy publicznej, których istota godzi w podstawowe zasady ustrojowe i wartości konstytucyjne naszego Państwa, w szczególności zasadę demokratycznego państwa prawnego, (...) a także zasadę niezawisłości i nieusuwalności sędziów oraz zasadę podziału i równoważenia władz".

"Zgromadzenie wyraża również stanowczy sprzeciw wobec wykorzystywania postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów stających w obronie wartości konstytucyjnych oraz biorących udział w działaniach z zakresu edukacji prawnej" - dodano.

Zgromadzenie WSA - jak napisano w uchwale - przyłączyło się też do stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA z 24 września br. ws. "apelu do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o zaniechanie wypowiedzi bezpodstawnie przypisujących sędziom zachowania niegodne obywatela Rzeczypospolitej Polskiej". (PAP)

autor: Marcin Jabłoński