Za uchwałą głosowało 72 senatorów, jeden się wstrzymał.

Projekt, który jest inicjatywą ustawodawczą Senatu, ma na celu zwiększenie zakresu ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych.

Zdaniem autorów w Polsce rynek kancelarii odszkodowawczych znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, a podmioty funkcjonujące na nim odnoszą istotne korzyści finansowe. "Jednakże dostrzegane są również pewne problemy, które są charakterystyczne dla rynków wschodzących, na których standardy, procedury i poziom jakości świadczonych usług nie został w pełni ukształtowany. Krytyczne głosy odnośnie do jakości usług świadczonych przez kancelarie odszkodowawcze napływają zarówno ze strony klientów, jak i instytucji" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji.

Reklama

Zwrócono uwagę na ryzyka nieotrzymania pieniędzy uzyskanych przez kancelarie, z tytułu zaspokojenia roszczenia, pobieranie przez kancelarie wygórowanego wynagrodzenia oraz problemy dotyczące ważności umowy, którą zawarł poszkodowany z kancelarią w sytuacji, gdy jego stan nie pozwalał mu na świadome podjęcie decyzji.

Wśród celów zmian wskazano m.in. na ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych. Zgodnie z projektem wysokość stawek maksymalnych określona zostanie w rozporządzeniu.

Projekt wprowadza wymóg zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych dokonanych przez doradcę, które zmierzają do zrzeczenia się przysługującego klientowi roszczenia. Przewidziano, że odszkodowania będą wypłacane bezpośrednio osobie poszkodowanej. Poza tym wprowadzone mają zostać obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Bezpośrednio przed głosowaniem całości senatorowie poparli poprawkę, wyłączającą spod działania ustawy adwokatów i radców prawnych.

Dokument zakazuje cesji wierzytelności wynikających z czynów niedozwolonych oraz likwiduje możliwość pobierania prowizji od kosztów leczenia lub renty. Prowizje będzie można pobierać tylko od odszkodowania.(PAP)