Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2019 r.


Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, zakładający m.in. finansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2019 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację, podało CIR.
"Najważniejsze rozwiązania: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: Ze środków funduszu przewidziano finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych. W 2019 r. ze środków funduszu będą również finansowane koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń" - czytamy w komunikacie.
W przypadku Funduszu Pracy: kontynuowane będzie rozwiązanie dotyczące bardziej efektywnego systemu wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Zachowana zostanie zasada powiązania przekazywanych środków z uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy związaną z aktywizacją zawodową bezrobotnych.
"Zmiany dotyczące świadczeń:
1) przewidziano 'odmrożenie' o jeden rok podstawy naliczania odpisu na:
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r., co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r.;
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2013 r.);
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w oparciu o wydatki na emerytury i renty ustalone w ustawie budżetowej na rok 2013;
2) zaproponowano, analogicznie jak w 2018 r., 'zamrożenie' podstawy wymiaru służącej do ustalania wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach podlegających ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami" - czytamy także.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej: Ze środków funduszu mają być sfinansowane składki członkowskie z tytułu udziału Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców: Przewidziano możliwość sfinansowania ze środków funduszu zadań związanych z informatyzacją państwa.
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym: Założono możliwość dofinansowania ze środków tego funduszu części wydatków przeznaczonych na realizację „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020".
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD): Przewidziano dofinansowanie KOZZD, aby umożliwić właściwą terapię umieszczonym w ośrodku osobom stwarzającym zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, a także zapewnić im bezpieczeństwo oraz personelowi. Konieczność zwiększenia środków finansowych na bieżącą działalność ośrodka wynika z wyższej niż pierwotnie zakładano liczby osób tam umieszczonych.
(ISBnews)