Zmiany w rozliczeniach PIT, debata nad sprawozdaniem z działalności NIK w 2017 r. oraz dyskusja nt. wprowadzenia Święta Chrztu Polskiego - to główne tematy pierwszego dnia 68. posiedzenia.

W środę Izba kontynuowała rozpatrywanie noweli do specustawy dot. ASF oraz debatowała nad zaostrzeniem kary za drobne kradzieże. Posłowie wysłuchali również informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z w ubiegłym roku Programu ochrony brzegów morskich. W czwartek prace rozpoczynają się o godz. 9:00. Na ten dzień zaplanowano także kilkanaście posiedzeń komisji i zespołów.

Urząd skarbowy wypełni za podatnika zeznanie

Posłowie rozpoczęli procedowanie ważnej zmiany w podatku PIT. Projekt zdejmuje z podatników obowiązek samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników - każdy będzie mógł zdecydować, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też samodzielnie je wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego. Oznacza to, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć. Projekt trafi do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Sejm przystąpił do I czytania rządowego projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Celem projektu jest rozwiązanie problemu niewystarczającego systemu zabezpieczenia społecznego. Zmiana ma służyć budowie długoterminowych oszczędności oraz zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli i stabilności systemu finansów publicznych. Program będzie przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Pracownicy największych firm będą mogły zacząć oszczędzać w PPK od 1 lipca 2019 r., następnie co sześć miesięcy program będzie rozszerzany na kolejne grupy podmiotów, w tym jednostki sektora finansów publicznych. Projekt przesądza wprost, że środki gromadzone w ramach PPK będą stanowić prywatną własność uczestników. W dyskusji zgłoszono wniosek odrzucenie projektu - Sejm przystąpi do jego rozpatrzenia w bloku głosowań.

W środę rozpatrywano także rządowy projekt tworzący Fundusz Edukacji Finansowej. Fundusz ma zwiększać świadomość finansową Polaków, w tym wiedzę o oferowanych produktach inwestycyjnych. Proponuje się również rozszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawiciela: prezesa Rady Ministrów, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz ministra-członka Rady Ministrów zajmującego się sprawami koordynowania działalności służb specjalnych (trzech ostatnich bez prawa głosu). Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

Siedem projektów ustaw w II czytaniu

Sejm debatował nad wniesionym przez posłów projektem ustawy o ustanowieniu 14 kwietnia Świętem Chrztu Polskiego. Jak wskazywali projektodawcy, Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa. Poza wymiarem religijnym miał również wymiar strategiczny i polityczny. Dzięki niemu nasza Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy. Do projektu zostały zgłoszone dwie poprawki, zakładające zmianę daty na 15 kwietnia. W związku z zaproponowanymi zmianami projekt wróci teraz do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Sejm ponownie skierował do Komisji ds. Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku składania przez kontrolerów pisemnych oświadczeń dotyczących prowadzenia przez osobę najbliższą działalności gospodarczej w przypadku, gdy ta jest przedmiotem kontroli. Celem nowelizacji ustawy o PIP jest zapewnienie przejrzystości działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy.

Izba przeprowadziła też prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Projekt proponuje zmianę zasady, według której określa się, czy popełniona kradzież jest jeszcze wykroczeniem, czy już przestępstwem. Ze względu na fakt, że dotychczasowe parametrowe kwalifikowanie kradzieży jako przestępstwa lub wykroczenia okazało się nieefektywne i sprawiało trudności, rząd zaproponował by tę wartość określić kwotowo. Po poprawkach komisji zdecydowano, że granicą będzie 500 zł. Projekt zawiera też inne zmiany. Z 7 do 14 dni ma zostać wydłużony termin na opłacenie mandatu np. za wykroczenie drogowe zarejestrowane fotoradarem, czy nieprawidłowe parkowanie. Projekt zakłada także utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, który ma być prowadzony przez komendanta głównego policji. Głosowanie nad projektem odbędzie się podczas III czytania.

Posłowie kontynuowali pracę nad rządowym projektem ustawy o spółdzielniach rolniczych. Konsolidacja pozwoli rolnikom na konkurowanie w czasach globalizacji i dominacji pośredników. Zaproponowano także zmniejszenie obciążeń podatkowych dla rolników zakładających spółdzielnie (np. obligatoryjne zniesienie podatku od nieruchomości). Spółdzielnie rolników będą też wspólnie planować i prowadzić produkcję oraz przetwórstwo produktów dostarczonych przez członków. Wspólnie będą również mogły przechowywać, konfekcjonować i standaryzować te produkty oraz prowadzić handel. Ze względu na zgłoszone przez Sejm poprawki projekt, wrócił do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejnym projektem był dokument dotyczący Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Według wnioskodawców tylko ustawowe uregulowanie pozwoli Centrum na funkcjonowanie bez względu na zmiany w szkolnictwie wyższym. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o racy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie 9 czerwca 2016 r. wyraża zgodę na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji poprawek dot. m.in. postanowień w sprawie wypadków w miejscu pracy oraz uszkodzeń ciała i chorób związanych z wykonywaniem pracy. Ratyfikacja zagwarantuje polskim marynarzom prawa równe z marynarzami zatrudnionymi na statkach obcych bander. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Sejm rozpatrzył także rządowy projekt nowelizacji specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski. Do III czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Sprawozdanie z działalności NIK

Sejm wysłuchał sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Informację przedstawił Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. W dyskusji złożono wniosek o odrzucenie sprawozdania. Do głosowania na tym wnioskiem Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Realizacja programu ochrony brzegów morskich

Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski przedstawił informacje z wykonania w 2017 r. programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogramu prac na rok 2018. Przyjęcie informacji rekomendowała Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także wszystkie kluby parlamentarne.