Przedstawiony w połowie lutego w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o PPK zakładał utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program miałyby być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Państwo miałoby płacić składkę powitalną 250 zł i dopłatę roczną 240 zł. Pracodawca płaciłby składkę podstawową 1,5 proc. i dobrowolną do 2,5 proc., a pracownik składkę podstawową 2 proc. i dobrowolną do 2 proc. Łączna minimalna składka wynosiłaby 3,5 proc., a maksymalna 8 proc.

Instytucjami obsługującym PPK miałyby być towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które mają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Prawo do skorzystania ze zgromadzonego kapitału uzyskiwałoby się po ukończeniu 60. roku życia.

W wyniku konsultacji w projekcie wprowadzono m.in. zapis jednoznacznie podkreślający prywatność pieniędzy zgromadzonych przez uczestnika i pracodawcę. Podkreślono również, że pieniądze, wniesione do PPK przez państwo, staną się prywatne po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia.

Reklama

Zgodnie z nową wersją projektu osoby najniżej uposażone będą mogły wpłacać na PPK mniej niż 2 proc., z tym, że nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia przy zachowaniu 1,5 proc. wpłat pracodawcy i dopłat 240 zł przez państwo.

Przewidziana została też opcja zawieszania PPK przez pracodawców w określonych sytuacjach kryzysowych oraz brak odpowiedzialności karnej pracodawców. Zapewniono możliwość dalszego funkcjonowania PPE. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń i PTE, oprócz wcześniej przewidzianych TFI, uzyskały możliwość oferowania PPK.

Reklama

Według aktualnej wersji projektu ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 r., ale wszystkie terminy przesunięte są o pół roku. Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną zatem stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje też podmioty należące do sektora finansów publicznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe mają objąć ponad 11 mln osób.

Ministrowie omówią również projekt kompleksowej zmiany w podatkach, który zakłada wprowadzenie tzw. exit tax od firm i osób fizycznych, które chcą się wynieść z Polski, opodatkowanie dochodów z obrotu kryptowalutami, 9-proc. CIT dla małych firm, czy nadanie nowych uprawnień KAS.

Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaci 19 proc. wartości, a osoba fizyczna 3 lub 19 proc. aktywów finansowych powyżej 2 mln zł. W przypadku osób fizycznych pod daninę będą podlegać podatnicy zamieszkujący Polskę od co najmniej pięciu lat.

Exit tax obejmie przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale też udziały w spółkach, akcje, papiery wartościowe, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne.

Projekt przewiduje zmianę w zasadach opodatkowania samochodów osobowych w firmach. Kto korzysta ze służbowych aut do celów służbowych i prywatnych, będzie mógł odliczyć od przychodu 50 proc. wydatków, a użytkując pojazdy prywatne - jedynie 20 proc. Nie będzie kilometrówki.

Rada Ministrów zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o komercjalizacji Poczty Polskiej, zgodnie z którym najemcy mieszkań ulokowanych w budynkach niemieszkalnych, należących do Poczty Polskiej, będą mogli kupić je z bonifikatą.

Obecnie osoba wynajmująca mieszkanie w budynku mieszkalnym należącym do Poczty Polskiej ma możliwość wykupu mieszkania z bonifikatą, o ile spółka zdecyduje się na sprzedaż mieszkania, natomiast wynajmujący mieszkanie, na takich samych zasadach, w budynku niemieszkalnym (nawet, gdy jest on zbędny spółce), takiej możliwości nie ma.

Autorzy projektu podkreślają, że obecnie jest 607 najemców mieszkań Poczty Polskiej w budynkach niemieszkalnych.

Rząd ma też omówić projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej przygotowany przez resort sprawiedliwości we współpracy m.in. z MSWiA, MSZ i Ministerstwem Finansów. Ma on zagwarantować pełną realizację celów obowiązujących od stycznia ub.r. przepisów europejskich, które zakładają m.in. przyznanie europejskim partiom i powiązanym z nimi fundacjom europejskiej osobowości prawnej, a także określić obowiązujący takie podmioty krajowy reżim prawny oraz środki nadzoru nad nimi. Projekt zakłada ponadto uregulowanie sytuacji ewentualnych europejskich ugrupowań i fundacji, które chciałyby ulokować swoją siedzibę w Polsce.

Projekt wyłącza jednocześnie europejskie partie i fundacje z grona podmiotów uprawnionych w Polsce m.in. do udziału w wyborach, a także do inicjowania referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz uczestnictwa w kampaniach referendalnych. Jak wskazano, w sytuacji, w której możliwości takie mają krajowe partie członkowskie ugrupowań europejskich, ewentualne przyznanie dodatkowe uprawnienia partiom europejskim "nie znajduje uzasadnienia".

Proponowane przepisy mają ustanowić również zakaz wykorzystywania środków europejskich partii i fundacji w celu finansowania ugrupowań krajowych i osób kandydujących z ich ramienia oraz krajowych kampanii wyborczych i referendalnych. Wyjątek w tym przypadku stanowić ma kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Projekt zakłada, że organem uprawnionym do złożenia wniosku o wykreślenie europejskiej partii politycznej - "z powodu poważnego naruszenia obowiązków przewidzianych w prawie krajowym" - z prowadzonego przez unijny Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych rejestru takich ugrupowań będzie Prokurator Generalny.

Ministrowie omówią we wtorek także przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Przygotowanie tych przepisów - według ich autorów - było konieczne ze względu na konieczność wdrożenia tzw. unijnej dyrektywy policyjnej.

Resort zapewnia, że ujednolicenie zasad zbierania, przetwarzania oraz usuwania danych osobowych na potrzeby bezpieczeństwa państwa daje gwarancję, że państwo będzie mogło korzystać z tych danych wyłącznie w precyzyjnie uregulowanych sytuacjach oraz pod ścisłą kontrolą niezależnego od rządu organu ochrony danych osobowych.

Rada Ministrów zajmie się też się projektem nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, którego celem - według MSiT ma być dostosowanie polskich przepisów do międzynarodowych standardów antydopingowych.

Projekt przewiduje powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego. Obecnie taką rolę pełni Zakład Badań Antydopingowych działający w ramach Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego. Wyodbrębnienie z niego laboratorium i nadanie mu osobowości prawnej ma - zdaniem autorów projektu - podnieść jego rangę i wzmocnić niezależność, zarówno finansową, jak i operacyjną, co w przyszłości ma umożliwić i ułatwić ponowne ubieganie się o akredytację Międzynarodowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Polskie Laboratorium Antydopingowego, na którego czele stanie dyrektor i rada, ma być podmiotem odpowiedzialnym za realizację analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników i ma otrzymywać dotację bezpośrednio z budżetu państwa, ale jednocześnie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą i pozyskiwać fundusze z innych źródeł.

Laboratorium miałoby też - jak zakłada projekt ustawy - prowadzić analizy toksykologiczne, w tym w ramach współpracy z policją, sądami, prokuratorami, służbą celno-skarbową, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Farmakologicznym, szpitalami oraz Żandarmerią Wojskową. MSiT zakłada, że proponowane zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019.

Rząd omówi również projekt nowelizacji ustawy o rybołówstwie morskim, który zakłada stworzenie Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku. Obecnie działają trzy inspektoraty okręgowe: w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, a także czternaście oddziałów terenowych.

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o dozorze technicznym, który zakłada, iż pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia techniczne w firmach będą musieli systematycznie aktualizować zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające ich umiejętności. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wprowadza ponadto obowiązek jak najszybszego zgłaszania przez pracowników uszkodzeń obsługiwanych urządzeń właściwej jednostce dozoru technicznego.

Celem zmian jest m.in. zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Część zaproponowanych zmian ma na celu zwiększenie roli nadzorczej ministra właściwego do spraw gospodarki nad Urzędem Dozoru Technicznego. Na konieczność usprawnienia nadzoru zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli.

Rada Ministrów omówi także projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” na lata 2019-2023. Według resortu rolnictwa i rozwoju wsi celem badań prowadzonych na bazie tego programu jest tworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego powodowanych skażeniami żywności pochodzenia zwierzęcego i występowaniem chorób odzwierzęcych.

Będzie to czwarta edycja programu, w której zaproponowano realizację 45 zadań badawczych dot. m.in. kontroli występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz substancji niepożądanych w paszach, oceny występowania chorób odzwierzęcych i oceny stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. (PAP)

autor: Marceli Sommer, Mateusz Roszak,