Podczas trzydniowego posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o losach szkolnictwa wyższego, metodach walki z tzw. mafią śmieciową czy zasadach zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy. Doprecyzowano także przepisy, na mocy której ma powstać komisja ds. wyłudzeń VAT. To tylko niektóre zmiany…

Reforma Gowina coraz bliżej

Pierwszego dnia obrad posłowie zdecydowali o przyszłości szkolnictwa wyższego. Sejm przyjął tzw. ustawę 2.0, która zakłada zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej. Zanim projekt trafił pod obrady Sejmu, prace nad nim trwały prawie dwa lata. Do projektów - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - przyjęto ponad 80 poprawek rządowych.

Ustawa przewiduje m.in. uzależnienie możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w prowadzonych dyscyplinach. Rektor zyska większą możliwość kształtowania polityki uczelni. - Po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki, mają istnieć dwie ścieżki uzyskania doktoratu: szkoły doktorskie i ścieżka eksternistyczna tzw. z wolnej stopy. W szkołach doktorskich każdy doktorant będzie miał zapewnione stypendium naukowe, a szkoły nie będą miały formy niestacjonarnej – czytamy na stronie internetowej Sejmu. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Komisja śledcza ds. VAT

Sejm zdecydował o powołaniu komisji, która ma zbadać i ocenić prawidłowość działań związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Co istotne, komisja ma dotyczyć wyłącznie poprzedniego rządu. PiS odrzucił wnioski opozycji ws. rozszerzenia okresu, którym taka komisja miałaby się zajmować na wcześniejsze rządy.

#Sejm podjął uchwałę ws. powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. pic.twitter.com/oMdjzQ4ND7

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 5 lipca 2018

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisję Śledczą do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 roku (...)" - czytamy w przyjętej uchwale.

Związki zawodowe także zleceniobiorców

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o związkach zawodowych, której głównym celem jest rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Odtąd związki zawodowe będą mogli tworzyć pracownicy „świadczący pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy”. Chodzi szczególnie o osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Ustawodawca stawia jednak pewne warunki. By wstąpić do związku zawodowego, pracownicy będą musieli wykazać, że nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem swoich obowiązków. Ponadto, osoby te muszą być w stanie przedstawić własne interesy, które mogą być chronione grupowo. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Łatwiejsze zarządzanie firmą po śmierci przedsiębiorcy

Senat wniósł poprawki do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, a Sejm je zaakceptował. Celem ustawy jest zapewnienie płynnej kontynuacji działalności firmy po śmierci jej właściciela. Ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa ma zapewnić instytucja zarządcy sukcesyjnego, który będzie mógł zarządzać wyodrębnioną częścią spadku. Będzie on upoważniony do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zwanego w okresie przejściowym „przedsiębiorstwem w spadku”.

#terazwSejmie: przyjęto poprawki @PolskiSenat w sprawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa została skierowana do podpisu @prezydentpl pic.twitter.com/xs4XO1IPiE

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 5 lipca 2018

Na czym polega zmiana? Przedsiębiorca celem zabezpieczenia firmy i zapewnienia sprawnego jej przejęcia przez swoich następców będzie mógł wybrać zarządcę sukcesyjnego, który zostanie wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Walka z mafią śmieciową. Będą nowe przepisy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Przyjęty przez Sejm projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska ma zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, zapewnić stabilny system finansowania badań i ocen stanu środowiska oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – czytamy w komunikacie Sejmu. Nowe przepisy to odpowiedź na działania tzw. mafii śmieciowych. Celem jest przeciwdziałanie m.in. porzucaniu odpadów komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. wyrobiskach i nielegalnych magazynach), nielegalnemu demontażowi pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niezgodnemu z przepisami przemieszczaniu odpadów z zagranicy.

Większą kontrolę składowisk odpadów i większą odpowiedzialność ich dostawców zapewnia nowe prawo w znowelizowanych ustawach o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Mają one ukrócić patologie w branży i zakończyć plagę pożarów składowisk. @MinSrodowiska #odpady pic.twitter.com/a8j4mP3T24

— Sejm RP (@KancelariaSejmu) 5 lipca 2018

Dopłaty do najmu przyznawane na 15 lat

Chodzi o ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach mieszkania, która została przyjęta przez posłów. Dopłaty do czynszów będą adresowane do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów. Pierwotnie, miały być one przyznawane na okres 9 lat. Zgodnie z przegłosowanymi poprawkami, pomoc będzie przysługiwała beneficjentom przez 15 lat.

Wysokość dopłat ma zależeć od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania (ograniczonej z kolei liczbą członków gospodarstwa domowego: im liczniejsze gospodarstwo domowe tym wyższe dopłaty). Projektowane rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Blokada rachunku bankowego na okres 72 godzin bez możliwości zaskarżenia

Posłowie zagłosowali za nowelizacją Ordynacji podatkowej. Chodzi o wprowadzenie tzw. STIR czyli systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Przepisy umożliwiające urzędnikom blokady „podejrzanych” rachunków bankowych weszły w życie już w kwietniu tego roku. Zgodnie z przepisami, na mocy postanowienia wydanego przez Szefa KAS rachunek przedsiębiorcy jest blokowany maksymalnie na 72 godziny, jeśli uprzednia analiza wskaże na duże ryzyko wykorzystania działalności instytucji finansowych do wyłudzeń skarbowych. W szczególnych przypadkach, dostęp do rachunku blokowany jest do 3 miesięcy.

Poprawki wprowadzone do projektu wykluczają możliwość zaskarżenia blokady na okres do 72 godzin. „Na tym etapie sprawy kontrola sądowa dokonana w trybie administracyjnym, nawet skróconym, nie może być przeprowadzona przed upływem terminu 72 godzin, a – co za tym idzie – nie może spowodować niezwłocznego uchylenia tej blokady” – czytamy w uzasadnieniu do ustawy. Innym argumentem uzasadniającym tę zmianę jest także według ustawodawcy jej prewencyjny charakter. Jak dodano w uzasadnieniu, to zbyt krótki okres na rzetelną analizę tego środka. Bez zmian pozostają przepisy dot. 3 miesięcznej blokady rachunku – nadal możliwe będzie zaskarżenie takiej decyzji.

Kolejne, 67. posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 18-20 lipca.

Sprawdź, co działo się na poprzednich posiedzeniach Sejmu>>>