"Docelowo zamierzamy zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych – zapowiada cytowana w komunikacie minister finansów Teresa Czerwińska.

"Obejmując urząd ministra finansów postawiłam sobie za cel taką ewolucję systemu podatkowego, by był on przejrzysty, prosty i przyjazny podatnikowi, co można nazwać filozofią 3xP. Dziś Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad szeregiem propozycji regulacyjnych zgodnych z tym podejściem" – dodała.

Jej zdaniem nowe rozwiązania mają nie tylko ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej, ale również "inne sprawy podatkowe codziennego życia".

Reklama

Wskazano cztery obszary uproszczeń podatkowych, nad którymi pracuje MF.

Pierwszy dotyczy zmniejszenia biurokratycznych obowiązków podatkowych. Wskazano, że usługę Twój e-PIT, dzięki której obowiązek rozliczenia PIT od 2019 r. przejdzie na administrację skarbową. Jeśli bowiem pracujemy na umowę o pracę, to i tak nasz pracodawca informuje urząd skarbowy o uzyskanych dochodach, zapłaconym podatku itp. Nie trzeba zatem wymagać od podatnika dodatkowego zaangażowania, skoro mogą sobie z tym poradzić niemal automatycznie systemy informatyczne.

Reklama

MF przewiduje również rezygnację z deklaracji VAT od 2019 r. (możliwą dzięki otrzymywaniu danych z JPK_VAT) i zmniejszenie obowiązków informacyjnych dla firm. "Pozwoli to na zmniejszenie kosztów i realizację w praktyce założeń Konstytucji Biznesu, zgodnie z którą administracja nie będzie pozyskiwać od podatników danych, które są zawarte w innych formularzach" - napisano.

Zmiany mają też objąć m.in. odbiurokratyzowanie obowiązków sprawozdawczych w samorządach czy ujednolicenie formularzy w podatkach lokalnych. Według MF docenią je np. firmy posiadające nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy i wypełniające różne wzory dotyczące tych samych podatków, obowiązujące w różnych gminach. "Likwidacja zbędnych regulacji obejmie też samorządy" - zapewniono.

Ponadto resort finansów chce umożliwić podatnikom dokonującym wielu jednorodnych czynności cywilnoprawnych składanie zbiorczej deklaracji PCC za cały miesiąc w miejsce wielu deklaracji składanych do tej pory od poszczególnych czynności (np. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność kupna-sprzedaży).

Drugi wskazany przez MF obszar zmian dotyczy obniżenia opodatkowania dla biznesu i inwestycji. Poinformowano o planie obniżenia do 9 proc. stawki podatku CIT, która obejmie małe firmy, stanowiące grupę ok. 90 proc. wszystkich podatników CIT.

"Proponujemy podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Zamierzamy wprowadzić możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy. Łączna kwota kosztów z tego tytułu będzie jednak limitowana" - poinformowało MF.

"Wprowadzimy możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki" - deklaruje resort. "Aby skorzystać z takiego rozwiązania musi dojść do faktycznego otrzymania pożyczki" - zastrzeżono.

Ministerstwo zapowiada ulgę "Innovation Box". Dzięki niej, czytamy w komunikacie, wzrośnie zatrudnienie w obszarze B+R w firmach i zwiększy się świadomość przedsiębiorstw w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów. "Zakładamy wzrost liczby zgłoszeń patentowych i patentów, szczególnie europejskich i międzynarodowych, przez polskie podmioty zainteresowane ich komercyjnym wykorzystaniem" - dodano.

Ulga miałaby polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji byłby wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej.

"Wprowadzamy rozwiązania pozwalające na jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym" - obiecuje ministerstwo.

Planowane jest też zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycia przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Dotyczyłoby to nabywców, którzy podejmą się kontynuowania prowadzenia firmy przez co najmniej 2 lata. Według MF zmiana ma zachęcać potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o kontynuacji prowadzenia działalności zmarłego przedsiębiorcy (dając im wymierną korzyść finansową). Z punktu widzenia gospodarki stwarza to szansę zachowania istniejących miejsc pracy.

"Zamierzamy podwyższyć próg +małego podatnika+ w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców skorzysta z bardziej korzystnych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy – w wypadku CIT – niższej stawki podatku. Przewidujemy też możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika" - napisano.

Trzeci obszar zmian, nad którymi pracuje MF dotyczy prostszych i przyjaźniejszych przepisów.

Do zmian w tym zakresie zaliczono m.in. zbudowanie nowej matrycy stawek VAT. "Pracujemy nad uporządkowaniem obecnej sytuacji, która powoduje kłopoty interpretacyjne oraz generuje absurdalne sytuacje związane z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek. Nowa matryca w żadnym razie nie ma celu fiskalnego. Dzięki zmianom podatnicy będą mieli większą pewność co do stosowania przepisów podatkowych. To bez wątpienia ograniczy liczbę sporów w zakresie stosowania właściwych stawek VAT" - uważa MF.

Szykują się zmiany dotyczące odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości. Wyjaśniono, że pięcioletni termin, po którym dom, czy mieszkanie może być sprzedane bez podatku, u spadkobiercy liczony będzie od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (obecnie jest on liczony on od nabycia przez spadkobiercę). Ponadto koszty nabycia czy wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę będą również kosztem u spadkobiercy. Podobnie, kosztem u spadkobiercy będą także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek.

"Proponujemy wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Obecnie termin ten wynosi 2 lata. Chcemy też rozszerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe, aby znalazły się w nim także wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie zanim stanie się jego właścicielem" - czytamy.

Zmiany mają też objąć system interpretacji ogólnych. Zgodnie z deklaracjami ministerstwa organizacje branżowe będą mogły składać wnioski o ich wydanie w przypadku nowych przepisów podatkowych. Wnioski będą mogły składać izby gospodarcze oraz organizacje pracodawców w zakresie przepisów, które weszły życie w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. "Dzięki zmianie przedsiębiorcy, składając wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, nie będą musieli wykazywać przesłanki niejednolitego stosowania prawa (byłoby to niemożliwe w przypadku nowych przepisów)" - tłumaczy MF.

Czwarty obszar zmian dotyczy bezpieczeństwa podatników i obejmuje regulacje w nowej Ordynacji podatkowej. Zdaniem resortu finansów zapewni szerszą ochronę podatnika i zmieni relację na linii fiskus – podatnik. "Chodzi o większą transparentność i zwięzłość nowych przepisów ordynacji. Kończymy prace nad sformułowaniem dodatkowych oczekiwań, które wychodzą naprzeciw postulatom progospodarczym i proprzedsiębiorczym. Zakładamy, że projekt zostanie uzupełniony o te elementy i wniesiony do Sejmu do końca roku" - informuje resort.

"Planujemy skrócić ze 150 do 120 dni termin ulgi, która umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących +ulgi na złe długi+. Pozwoli to na zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności, (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło już 120 dni. Wpłynie to pozytywnie na jego kondycję finansową dzięki uwolnieniu (wcześniej) dodatkowych środków finansowych" - ocenia MF.

Zmiana spowoduje, że również po stronie dłużnika nastąpi skrócenie do 120 dni terminu na obowiązkową korektę odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury. "Będzie to stanowić mobilizację do spłaty wierzytelności, co w ostatecznym rozrachunku przełoży się na zmniejszenie zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym" - uważa resort.