Przepisy dopuszczają w szczególnie uzasadnionych sytuacjach przyznanie tymczasowego schronienia (w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi) osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, na okres oczekiwania na umieszczenie w takiej placówce, nie dłużej jednak niż na cztery miesiące.

Usługi w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przeznaczone będą dla osób, które "ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy".

Ustawa zakłada, że w przypadku schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, podopieczny nie będzie musiał podpisywać kontraktu socjalnego, aby zostać skierowanym do tej placówki. W uzasadnieniu argumentowano, że ta regulacja ma na celu "wyeliminowanie luki w zakresie możliwości uzyskania pomocy przez osoby, które z powodu bezdomności nie mają możliwości otrzymania świadczenia w postaci usług opiekuńczych".

"Projektowane zmiany mają na celu uporządkowanie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej dotyczących placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym" - zaznaczono w uzasadnieniu ustawy. Zwrócono uwagę, że zaproponowane zmiany zostały wprowadzone w wyniku uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w trakcie prac nad projektem rozporządzenia MRPiPS w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni.

Kancelaria Prezydenta wskazała, że ustawa wprowadza także zmianę dotyczącą rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe, określając go jako rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Ustawa określa kwalifikacje osób zatrudnionych przy wykonywaniu usług w schronisku dla bezdomnych, a także w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz w ogrzewalniach i noclegowniach. Osoby pracujące w tych placówkach, niemające wymaganych kwalifikacji, mogą nadal wykonywać powierzone czynności, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z przepisami tymczasowe schronienie jest udzielane osobom bezdomnym w trzech kategoriach placówek: noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych i ogrzewalni. Placówki te są przeznaczone dla osób zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

O zmianę przepisu, który pozwalał, by w placówkach, noclegowniach i schroniskach dla osób bezdomnych mogły przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce, apelowały do MRPiPS organizacje pozarządowe. Podkreślały, że placówki dla osób bezdomnych nie są przygotowane organizacyjnie do długotrwałej opieki nad osobami niesamodzielnymi i nie należy umieszczać w nich np. osób po hospitalizacji, wymagających stałej opieki pielęgniarskiej.

Ustawa wchodzi w życie po 30 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do rejestru miejsc udzielania tymczasowego schronienia, które wchodzą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.