W 2016 r., w porównaniu do poprzednich lat, znacznie spadła liczba osób, które korzystają z pomocy społecznej; duży wpływ miało na to wprowadzenie programu "Rodzina 500 plus" oraz spadek bezrobocia - wynika z danych GUS.

GUS podał, że liczba beneficjentów pomocy społecznej w 2016 r. - w porównaniu z 2015 r. - zmniejszyła się o 9,2 proc. i był to największy (liczony rok do roku poprzedniego) spadek ich liczby od 2008 r.

Z kolei liczba gospodarstw domowych, które korzystają z pomocy społecznej w 2016 r. - w porównaniu z 2015 r. - zmniejszyła się o 5,3 proc. "I tak znaczny spadek (o ponad 5 proc. corocznie) utrzymuje się od 3 lat" - podkreślił GUS.

W 2016 r. z pomocy społecznej - podał Główny Urząd Statystyczny - skorzystało 1029,3 tys. gospodarstw domowych i 2478,7 tys. osób, w tym 30,3 tys. osób bezdomnych. W 2016 r. najczęściej z pomocy społecznej korzystała ludność w województwach: warmińsko-mazurskim – 10,9 proc., podkarpackim – 8,9 proc. oraz kujawsko-pomorskim – 8,8 proc. Z kolei najrzadziej z pomocy korzystali mieszkańcy województw śląskiego – 4,4 proc. i dolnośląskiego – 4,7 proc.

GUS zwrócił uwagę, że na zmniejszenie się liczby osób korzystających z pomocy społecznej miało wpływ wprowadzenie programu "Rodzina 500 plus". W raporcie podkreślono, że program znacząco pomógł "ubogim beneficjentom" pomocy społecznej. "W wyniku obliczeń ustalono, że wraz z realizacją wypłat świadczenia wychowawczego +Rodzina 500 plus+ liczba ubogich beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w gospodarstwach domowych w skali kraju zmniejszyła się do 899 tys. osób, tj. spadła o ponad 45 proc" - czytamy w badaniu.

Ubodzy beneficjenci pomocy społecznej to osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub bezdomną, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych – dochód na osobę w gospodarstwie domowym, nie przekraczał kryterium dochodowego. Kryterium to w latach 2008-2011 i do 30 września 2012 r. wynosiło dla osoby w rodzinie – 351 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł. Od 1 października 2012 r. do 30 września 2015 r. kryterium wynosiło odpowiednio: 456 zł i 542 zł, a od 1 października 2015 r. odpowiednio: 514 zł i 634 zł.

GUS zwrócił w badaniu uwagę, że sytuacja na rynku pracy ma największy wpływ na liczbę korzystających z pomocy społecznej. "Obserwowana w ostatnich latach malejąca stopa bezrobocia koreluje z malejącą populacją korzystających z pomocy społecznej, zwłaszcza beneficjentów z gospodarstw rodzinnych z dziećmi na utrzymaniu" - zaznaczono.

W publikacji podkreślono, że w 2016 r. do województw, w których najwięcej osób korzystało z pomocy społecznej zaliczały się, tak jak w poprzednich latach: warmińsko-mazurskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie i podlaskie. "Pierwsze trzy z wymienionych należą też do grupy o najwyższej stopie bezrobocia" - napisano.

GUS zwrócił uwagę, że w województwach warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim odnotowano największe spadki - w porównaniu z 2009 r. - względnej liczby beneficjentów pomocy społecznej. Dodano, że w woj. warmińsko-mazurskim odnotowano również znaczny spadek stopy bezrobocia w porównaniu do poprzednich lat.