Projekt PSL zmian w ustawie o czasie urzędowym na obszarze RP przewiduje, że od 1 października 2018 r. na terenie Polski obowiązywałby czas letni środkowoeuropejski.

Zadaniem autorów projektu noweli ustawy, dwukrotna zmiana czasu w każdym roku nie ma w tym momencie ani społecznego, ani ekonomicznego uzasadnienia. Jak argumentują, utrzymywanie zmiany czasu to "anachronizm", który "przyczynia się do wielu negatywnych skutków o charakterze zdrowotnym i gospodarczym", w tym m.in. do rozregulowania zegara biologicznego, co prowadzić może do kłopotów ze snem czy problemów z koncentracją.

Posłowie zajmą się ponadto projektem zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, który wprowadza karę grzywny lub więzienia za sformułowania typu "polskie obozy śmierci".

Reklama

Zgodnie z projektem, każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Jeśli sprawca działałby nieumyślnie, podlegałby karze grzywny lub ograniczeniu wolności.

Sejm rozpatrzy też projekt ustawy, który zakłada powołanie - w miejsce Biura Ochrony Rządu - nowej formacji: Służby Ochrony Państwa, przedłożony przez szefa MSWiA. SOP zajmie się ochroną najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji (w tym rozpoznawaniem i zapobieganiem skierowanym przeciw nim przestępstwom), a także kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa.

Reklama

Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który zakłada, że klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń.

Posłowie rozpatrzą rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada wprowadzenie podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment). Nowe przepisy mają zapewnić większą stabilność wpływów z podatku VAT oraz zapobiec unikaniu płacenia tego podatku.

W planie posiedzenia znalazł się też projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (tzw. ustawa okołobudżetowa). Do najważniejszych propozycji zawartych w projekcie związanych ze świadczeniami w sektorze finansów publicznych zaliczono: utrzymanie na poziomie z 2017 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów – byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także pracowników uczelni publicznych.

W porządku obrad jest rządowy projekt zmian w ustawie o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Według projektu Biuro Nadzoru Wewnętrznego (BNW) będzie podlegało bezpośrednio szefowi MSWiA i będzie zajmować się nieprawidłowościami w pracy służb podległych MSWiA - czyli policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu. Projekt nie przewiduje likwidacji Biur Spraw Wewnętrznych, które działają w komendach głównych policji i Straży Granicznej. BNW ma działać niezależnie od nich, na wyższym szczeblu - bezpośrednio przy ministrze SWiA.

Do zadań BNW należeć będzie weryfikowanie kandydatów na wyższe stanowiska w tych formacjach, m.in. komendantów i ich zastępców oraz dyrektorów i zastępców dyrektorów biur. Ma sprawdzać, czy oficerowie nie popełniali nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji. Projekt zakłada, że BNW będzie też weryfikowało kandydatów na stopnie generalskie.

Posłowie rozpatrzą nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, przewidującą, że płyn do elektronicznych papierosów oraz tzw. wyroby nowatorskie będą opodatkowane akcyzą, podobnie jak tradycyjne wyroby tytoniowe.

Projekt noweli Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, którym zajmie się Sejm, dotyczy problemu pokrywania kosztów postępowań w sprawach o wykroczenia ponoszonych w trakcie czynności wyjaśniających prowadzonych przez straż gminną lub straż miejską.

W nowych rozwiązaniach przyjęto, że wydatki te będą tymczasowo regulowane przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, a następnie rozliczane stosowanie do odpowiedzialności za wynik postępowania.

W planie obrad znalazł się też rządowy projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie z projektem, tzw. koalicję związkową, czyli możliwość tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych będą mieli pracownicy i osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli spełnią określone w projekcie warunki.

W projekcie w ramach definicji osoby wykonującej pracę zarobkową rozszerzono uprawnienia do tworzenia związków zawodowych na osoby wykonujące pracę nakładczą, które dotychczas posiadały jedynie uprawnienie do wstępowania do związków zawodowych działających już w zakładzie pracy.(PAP)

autor: Maciej Zubel