Senacka komisja odrzuciła wnioski senatorów PO m.in. o odroczenie pracy i rozpoczęła w czwartek wieczorem pracę nad nowelą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dyskusja nad wnioskami trwała ponad półtorej godziny, zakończyła się opuszczeniem sali przez m.in. senatorów PO.

Później, na tym samym posiedzeniu Komisja Praworządności, Praw Człowieka i Petycji ma też zająć się nowelą o ustroju sądów powszechnych.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli m.in. senatorowie PO, którzy nie są jej członkami.

Komisja odrzuciła dwa wnioski opozycji, jeden - o odroczenie prac na 10 dni, drugi - o zajęcie się nowelami przez połączone komisje: praworządności oraz ustawodawczą. Przyjęto wniosek dotyczący porządku obrad.

Zgodnie z regulaminem Senatu druki senackie oraz inne materiały dotyczące spraw rozpatrywanych na posiedzeniu komisji powinny być doręczone jej członkom nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie. Przepisu nie stosuje się w szczególnych wypadkach, na wniosek komisji. Komisja wyraziła na to zgodę w głosowaniu, senatorowie PO domagali się jednak od przewodniczącego komisji Roberta Mamątowa (PiS) wskazania owego "szczególnego wypadku". Dyskusja na ten temat zakończyła się wyjściem senatorów PO z sali. Przepadł też wniosek opozycji, by nowelami zajęła się także senacka komisja ustawodawcza.

Bogdan Klich (PO) wnioskował o to, by nowele zostały bezterminowo zdjęte z obrad, ale przewodniczący komisji nie zgodził się na poddanie tego wniosku pod głosowanie. Biuro legislacyjne wyjaśniało, że komisja nie może nie zająć się przekazanymi jej ustawami.