Pod przewodnictwem Polski w Grupie Wyszehradzkiej (GV4) podpisano m.in. deklarację w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. oraz deklarację dot. realizacji projektów badawczych i innowacyjnych Horyzont 2020.

30 czerwca zakończyło się przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej (GV4). Było to piąte w historii przewodnictwo naszego kraju w tej grupie.

W programie polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, który został przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2016 roku, jako priorytety wpisane są: wspólna polityka rolna, bezpieczeństwo żywności, skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe na rynkach rolnych, realizacja projektów w obszarze rolnictwa w ramach programu Horyzont 2020, wzmocnienie pozycji producentów w łańcuchu żywności, promocja europejskiej żywności.

Polska ponadto zajęła się sprawą obrotu nieruchomościami rolnymi. W ramach pierwszego spotkania Ministrów Rolnictwa GV4+3 powołano grupę ekspercką ds. oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE. Sukcesem w tym zakresie jest "wypracowanie zbieżnego stanowiska ministrów rolnictwa państw GV4+3 w zakresie konieczności objęcia obrotu nieruchomościami rolnymi odrębnymi regulacjami prawnymi na poziomie UE" - napisano w komunikacie ministerstwa.

Sprawą tą będą zajmowały się Węgry, które przejęły od 1 lipca przewodniczenie w Grupie Wyszehradzkiej.

W ramach realizacji priorytetów rolnych, Polska była gospodarzem dwóch formalnych spotkań ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii. Zorganizowała również spotkania robocze i eksperckie.

W trakcie trwania polskiej prezydencji przyjęty został dokument dotyczący WPR w kontekście przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020 oraz propozycji uproszczeń w projekcie prawnym „omnibus".

Podpisano wspólną deklarację ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej do realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020 w obszarze rolnictwa, w tym biogospodarki.

Ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii podpisali także deklarację w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r.

Przyjęto również konkluzje ze spotkań ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii, które odbywały się 26 października 2016 roku w Warszawie oraz 2 czerwca 2017 r. w Nadarzynie koło Warszawy.

Dokumenty przyjęte podczas spotkań zostały oficjalnie zaprezentowane przez polską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej podczas forum Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa -informuje resort rolnictwa. (PAP)