Wyrok dotyczy maltańskiej spółki Unibet International, która urządza gry losowe online w kilku państwach członkowskich. Firma operowała m.in. na Węgrzech, gdzie organizowała gry losowe za pośrednictwem stron internetowych w języku węgierskim. W 2014 r. węgierscy urzędnicy stwierdzili, że Unibet nie posiadał wymaganego na Węgrzech zezwolenia na wykonywanie tego rodzaju działalności, nakazali więc zablokowanie dostępu z terytorium Węgier do stron internetowych spółki oraz nałożyli na nią grzywnę.

Unibet zaskarżył te decyzje do sądu, żądając ich uchylenia i tłumacząc, że węgierskie przepisy kłócą się z unijną zasadą swobody świadczenia usług.

Spółka tłumaczyła, że chociaż węgierskie przepisy teoretycznie umożliwiają operatorom z innych krajów Wspólnoty uzyskanie wymaganych zezwoleń na organizowanie gier losowych, to w praktyce zagraniczne firmy nie mają szans na ich uzyskanie. Unibet dowodził też, że w okresie trwania sporu pomiędzy spółką a węgierskimi władzami w kraju nie odbyło się ani jedno postępowanie przetargowe zorganizowane w celu zawarcia umów koncesyjnych i uzyskania potrzebnych zezwoleń. Zarzucił też władzom Węgier, że pozbawiły go przewidzianej prawem węgierskim możliwości zawarcia takiej umowy jako wiarygodnemu operatorowi gier losowych.

Z wydanego w czwartek wyroku Trybunału w Luksemburgu wynika, że węgierskie przepisy, które zakazują urządzania gier losowych bez wydanego uprzednio zezwolenia, są sprzeczne z prawem UE i stanowią ograniczenie swobody świadczenia usług. Według Trybunału Sprawiedliwości rozpatrywane przepisy mają charakter dyskryminujący, ponieważ faktycznie ograniczają możliwość urządzania tego typu gier na terytorium Węgier przez zagranicznych operatorów, a faworyzują spółki węgierskie.

Trybunał stwierdził ponadto, że węgierskie regulacje nie spełniają wymogu przejrzystości, ponieważ nie precyzują np., jakie warunki techniczne powinni spełniać operatorzy ubiegający się o koncesję.

Ostatecznie Trybunał uznał również, że skoro węgierskie przepisy są sprzeczne z prawem Wspólnoty, to nie mogą być podstawą do nałożenia na Unibet kary grzywny.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)